02/33872835

kontakty Pon-Pia 9:00-17:00

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ / „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, teda osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

1. Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Travel.Sk s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 877 812, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30881/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Na koho sa v prípade dotazov môžem obrátiť?

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia.

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom uvedených kontaktných údajov:

Kontaktné údaje: info@travel.sk, tel.: 02/33872835 

3. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše práva a povinnosti určené pre daný účel.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Sprostredkovanie predaja zájazdu - vedenie evidencie cenových ponúk, vedenie evidencie potenciálnych klientov.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy (cenová ponuka) - zmluva o sprostredkovaní (FO)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

oprávnený záujem Prevádzkovateľa a spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená, aby mohla byť poskytnutá objednaná služba cestovného ruchu, resp. sprostredkovaná - ponúknutá najvhodnejšia ponuka zájazdu pre klienta

Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na výkon marketingových aktivít voči klientom FO, ktorí už využili služby CA

Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných, predzmluvných vzťahov

Vytváranie komunikačných kanálov pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami, vedenie fan pages na sociálnych sieťach.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy na žiadosť dotknutej osoby

Čl. 6 pds. 1 písm. f) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na komunikácii s klientom, jeho získanie a starostlivosť o neho

Vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencie.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti

Evidencie osobných údajov nevyhnutných na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb a na komunikácii v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

Zabezpečenie funkčnosti, výkonu webovej stránky, príp. sledovanie návštevnosti a vytváranie základných štatistík.

Čl. 6 pds. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení funkčnosti web stránky a na zisťovaní štatistík na účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ

Sprostredkovanie predaja zájazdu - vedenie evidencie cenových ponúk, vedenie evidencie potenciálnych klientov.

Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR pre osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia)

súhlas je vyjadrený aktívnym konaním klienta, nakoľko Prevádzkovateľ výslovne uvedenie osobitnej kategórie osobných údajov v nepožaduje a teda sa jedná o nepovinný údaj

Registrovaní návštevníci web stránky.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby

Recenzie hotelov.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby

Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby

Evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania (brigádnici, sezónni pracovníci).

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby

súhlas si Prevádzkovateľ žiada, ak má záujem evidovať žiadosti pre prípadné oslovenie uchádzača o prácu v budúcnosti

Cookies (remarketing)

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas (remarketing)

4. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame o Vás len bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu osobných údajov o Vás spracúvame v prípade, že ich o sebe aktívne. Spracúvame najmä:

Účel spracúvania osobných údajov

typ osobných údajov

Sprostredkovanie predaja zájazdu - vedenie evidencie cenových ponúk, vedenie evidencie potenciálnych klientov.

Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov ak ich dotknutá osoba uvedie, najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe) a nepovinné údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie, údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov).

Registrovaní návštevníci web stránky.

Bežné osobné údaje, najmú: meno, priezvisko, emailová registračná adresa, uložené preferencie vyhľadávania

Recenzie hotelov.

Bežné osobné údaje, najmä: meno (priezvisko), emailová adresa, údaje o dovolenke a názor na hotel; v prípade, že je návštevník registrovaný na web stránke prostredníctvom FB alebo Google účtu, je do recenzie priamo uložený registračný email

Podpora predaja: posielanie marketingových ponúk, newslettra, informácii o produktoch a novinkách.

Bežné osobné údaje, najmä: emailová adresa + nastavený výber záujemcu: destinácie, kategórie ubytovania, rozsah dátumov, preferovaná doprava a odletové miesto.

Evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania (najmä brigádnici, sezónni pracovníci).

Najmä osobné údaje, ktoré sú súčasťou dokumentov, ktoré ste nám poslali (CV, motivačný list). Tieto údaje sú tvorené bežnými osobnými údajmi, ale môžu sa tam nachádzať aj citlivé údaje ako určité zdravotné obmedzenia.

Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov.

Bežné osobné údaje, najmä: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/záväzku, iné údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy.

Vytváranie komunikačných kanálov pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami, vedenie fan pages na sociálnych sieťach.

Bežné osobné údaje, najmä: IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok), iné údaje o dotknutých osobách získavané zo serverov.

Vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencie.

Bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, obsah zásielky (predmet), emailová adresa.

Evidencie osobných údajov nevyhnutných na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov.

Osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a riadne plnenie povinností podľa GDPR.

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.

Bežné osobné údaje potrebné na plnenie povinností z dodávateľskej / odberateľskej zmluvy.

Zabezpečenie funkčnosti, výkonu webovej stránky, príp. sledovanie návštevnosti a vytváranie základných štatistík výkon remarketingových aktivít s pomocou návštevy dotknutej osoby na web stránke.

Bežné osobné údaje ako online identifikátory, najmä IP adresa, logy.

5. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania.

Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame po dobu:

 • 30 dní od vyplnenia objednávky, v prípade ak nepríde k uzavretiu zmluvy o zájazde alebo iného zmluvného typu; lehota 30 dní zohľadňuje povinnosti Travel.Sk. kedy spracúva osobné údaje tak, aby neprevážili záujmy Travel.Sk s.r.o. nad záujmami fyzickej osoby (30 dní je doba bežného obdobia, v rámci ktorého si záujemcovia o dovolenku vyberajú služby – uchovanie údajov v rámci tejto lehoty pomáha Travel.Sk s.r.o. nájsť pre klienta ponuku efektívne a rýchlo).
 • Travel.Sk s.r.o. uchováva osobné údaje v lehote 5 rokov (ak došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu), tak, že lehota sa začína počítať od 1.januára roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o zájazde (alebo iný zmluvný typ). Táto lehota v sebe zahŕňa dvojročnú lehotu na reklamáciu zájazdu ako aj trojročnú všeobecnú premlčaciu doba, ktorá začína plynúť posledným dňom, od kedy sa mohla uplatniť reklamácia;
 • Pri registrovaných návštevníkov web stránky sa registračné konto vymazáva automaticky 18 mesiacov od posledného pristúpenia.
 • Recenzie hotelov sú ukladané 10 rokov, pričom vymazávanie prebieha k 31.12. daného kalendárneho roka.
 • Pri podpori predaja v rámci zasielania marketingových ponúk, newslettrov, informácii o produktoch a novinkách sa osobné údaje uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Pri evidencii žiadosti o prijatie do zamestnania sa osobné údaje uchádzačov o zamestnanie uchovávajú po dobu 3 rokov.

6. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Osobné údaje o Vašich zamestnancoch či zástupcoch sme získali od Vás na vymedzené účely. Keď nám takéto údaje poskytnete, ste povinní dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom.

Spracúvame najmä osobné údaje, ktoré ste nám poskytli napríklad v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba, ktorá si dala vyhotoviť cenovú ponuku. Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sme získali od inej fyzickej osoby osoby poskytujúce Vaše osobné údaje vyhlasujú, že sú Vami splnomocnené na poskytnutie osobných údajov, a boli ste nimi informovaní o zásadách spracúvania osobných údajov a cestovnej agentúry.

Osobné údaje o Vašich zamestnancoch či zástupcoch sme získali od Vás na vymedzené účely. Keď nám takéto údaje poskytnete, ste povinní dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom.

7. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše obchodné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

8. Zásady používania súborov cookies

Čo sú to súbory cookies?

 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia.
 • Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach.
 • Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta.

Aké súbory cookies používame?

Webové lokality http://www.travel.sk/ , http://www.reisen.sk a http://www.pocasie.sk a k nim pridružené subdomény  spravuje Travel.Sk s.r.o.

Vo všeobecnosti cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb. Cookies používané našimi webovými lokalitami slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu týchto webových lokalít, ďalej k využiteľnosti a poskytovaní užitočných informácií o produktoch a službách, ako aj k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.

Na našich webových lokalitách využívame dva druhy cookies: prechodné a permanentné cookies. Prechodné cookies slúžia pre nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí týchto webových lokalít, ako je napr. prihlásenie do vlastného užívateľského profilu. Permanentné cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené dlhšiu dobu a slúžia najmä na optimalizáciu webových lokalít vzhľadom na nastavenia a činnosť užívateľa na webových lokalitách.

Za účelom propagácie, reklamy ako aj optimalizácie týchto webových lokalít sú využívané aj cookies tretích strán. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana.

TYP ÚČEL EXPIRÁCIA
Esenciálne, nevyhnutné na bežné fungovanie webstránky. Zaznamenanie pixelového rozlíšenia zariadenia z ktorého sa webstránka prehliada 12 mesiacov

Uvedený zoznam súborov cookies sa vzťahuje na webovú stránku www.travel.sk ku dňu 1.1.2019

TYP ÚČEL EXPIRÁCIA
Esenciálne, nevyhnutné na bežné fungovanie webstránky. Zaznamenanie pixelového rozlíšenia zariadenia z ktorého sa webstránka prehliada 12 mesiacov

Uvedený zoznam súborov cookies sa vzťahuje na webovú stránku www.reisen.sk ku dňu 1.1.2019

TYP ÚČEL EXPIRÁCIA
Esenciálne, nevyhnutné na bežné fungovanie webstránky. Zaznamenanie pixelového rozlíšenia zariadenia z ktorého sa webstránka prehliada 12 mesiacov

Uvedený zoznam súborov cookies sa vzťahuje na webovú stránku www.pocasie.sk ku dňu 1.1.2019

Prístup k súborom cookies má len Spočnosť a samotný návštevník webstránky.

Ako pracovať so súbormi cookies?

 • Kliknutím na tlačidlo „OK“ beriem na vedomie súbory cookies, ktoré používame s cieľom skvalitňovania našich služieb pre Vás, najmä na zabezpečenie funkčnosti a výkonu webovej stránky.
 • Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ súhlasíte aj so súbormi cookies, ktoré používame na naše remarketingové aktivity s cieľom skvalitňovania našich služieb pre Vás a vytvorenia personalizovaného obsahu a reklám.

Nastavenie a kontrola nad súbormi cookies:

 • Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookies je možné pomocou nastavenia Vášho prehliadača úplne zakázať alebo povoliť používaní len niektorých súborov cookies.
 • Vo svojom webovom prehliadači alebo inom programe slúžiacom na zobrazovanie týchto webových lokalít máte možnosť odmietnuť používanie cookies na týchto webových lokalitách. Upozorňujeme Vás, že funkcionalita týchto webových lokalít môže byť odmietnutím / vypnutím cookies obmedzená.
 • Akékoľvek budúce zmeny vo vzťahu ku pravidlám využívania cookies budú platné a účinné dňom uverejnenia na tejto webovej lokalite.
 • Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku na e-mail Spoločnosti [/li>
 • Pri ukladaní cookies, ktoré zbierame na základe Vášho súhlasi máte právo svoj súhlas odvolať.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje v súčastnosti neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.

10. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
   
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame
   
 • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • (ii) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • (iii) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.
   
 • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • (i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • (iv) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • (v) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • (vi) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
   
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na záklde Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
   
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
   
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
   
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.