02/33872835

kontakty Pon-Pia 9:00-17:00

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - Zóna Moje konto

PREVÁDZKOVATEĽ:
Travel.Sk s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 7, Bratislava 811 02, Slovenská republika,
e-mail: info@travel.sk | telefón: +421 2 33872835

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Travel.Sk s.r.o. (CA), so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 877 812, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30881/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu: meno, priezvisko, emailová registračná adresa, uložené preferencie vyhľadávania;
pre účel: registrácia návštevníkov web stránky, ktorý majú záujem efektívne využívať služby web stránky;
po dobu: registrované konto sa vymazáva automaticky 18 mesiacov od posledného pristúpenia.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť Prevádzkovateľovi tento Súhlas poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma.

Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať iným príjemcom ani tretím stranám.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS ani poskytovať medzinárodnej organizácii.
  • Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Zodpovednej Osoby, uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.
  • Máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, najmä ak sú podľa vás spracúvané nesprávne.
  • Máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás.
  • Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Pre zjednodušenie Vašej identifikácie pri vybavovaní žiadosti Vás prosíme o zasielanie žiadostí o výkon práv z poskytnutej e-mailovej adresy.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.uoou.sk