02/33872835

kontakty Pon-Pia 9:00-17:00

Obchodné podmienky elektronického obchodu

Obchodné podmienky elektronického obchodu

A. Úvod

Prevádzkovateľ elektronického obchodu Travel.Sk – cestovná agentúra (ďalej len Travel.Sk) predáva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v aktuálne platných cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP).

Travel.Sk sprostredkúva ku predávaným zájazdom komplexné cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou.

Obchodné podmienky elektronického obchodu Travel.Sk upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a Travel.Sk pri objednaní zájazdu.

B. Uzavretie zmluvy

Objednávka - je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany zákazníka. Možno ju spraviť ľubovoľným spôsobom ako napr. vyplnením a odoslaním interaktívneho formulára, odoslaním faxu, telefonicky, elektronickou poštou (ďalej len e-mailom), osobne a pod. Objednávka je platná ak sa požadovaný zájazd nachádza v ponuke zastúpených CK a ak dostatočne špecifikuje požadovaný zájazd (uvádza najmä destináciu, termín, hotel, doprava, doplnkové služby, meno a priezvisko objednávateľa, počet cestujúcich, ich vek v deň skončenia zájazdu a telefonický alebo faxový kontakt na objednávateľa). Za objednávku sa považuje aj doplnená zmluva o obstaraní zájazdu potvrdená objednávateľom, ak jej nepredchádzal návrh, zo strany Travel.Sk, na uzavretie Zmluvy o obstaraní zájazdu podpísaný Travel.Sk. Za novú objednávku sa považuje aj návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu vypracovaný Travel.Sk sprístupnený zákazníkovi, ktorý zákazník zmenil, upravil alebo doplnil, pričom pôvodný návrh zmluvy stráca platnosť bez ohľadu na to, či zákazník splnil podmienky pre jej uzavretie.

Prijatie objednávky na spracovanie - po obdržaní objednávky a posúdení jej úplnosti Travel.Sk neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom podľa pokynov zákazníka. Ak takýto pokyn zákazník nedal Travel.Sk potvrdzuje príjem objednávky na spracovanie spôsobom akým obdržal objednávku. Travel.Sk neplatné objednávky nevybavuje.

Spracovanie objednávky – prijaté objednávky Travel.Sk spracúva v pracovnej dobe v nasledovnom poradí: objednávky prijaté interaktívnym formulárom, osobne, e-mailom, faxom, telefonicky v časovom slede v akom boli doručené. Na základe platnej objednávky Travel.Sk uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného zájazdu a oboznámi zákazníka s možnosťou uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu a dobou platnosti rezervácie. V prípade nejasnosti objednávky alebo pri existencii inej skutočnosti brániacej rezervácii zájazdu Travel.Sk kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky. V prípade, že Travel.Sk nebude ani pri opakovanej snahe úspešné o kontakt so zákazníkom bude považovať objednávku za vybavenú.

Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu – ak si zákazník praje uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu Travel.Sk mu vyhotoví a sprístupní písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistnej zmluvy, dobu platnosti návrhu a Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujúce zmluvu o obstaraní zájazdu a Všeobecné poistné podmienky upravujúce Poistnú zmluvu.

Zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Poistnej zmluvy, ktoré mu Travel.Sk sprístupnil vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jeho stav, ako mu ho vygeneroval objednávkový systém alebo aký obdržal od Travel.Sk e-mailom.

Za prijatie návrhu zákazníkom sa považuje písomné doručenie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd včítane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet Travel.Sk alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet Travel.Sk alebo písomné doručenie údajov potrebných na zaťaženie kreditnej karty a úspešná autorizácia platby na ťarchu karty zákazníka. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčastnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.

V prípade kúpy "na poslednú chvíľu" (odchod do 3 dní po uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu) sa za prijatie návrhu zákazníkom považuje akceptovanie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd včítane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet Travel.Sk alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet Travel.Sk alebo písomné doručenie údajov potrebných na zaťaženie kreditnej karty a úspešná autorizácia platby na ťarchu karty zákazníka. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčastnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka po uplynutí jeho platnosti sa považuje, za novú objednávku zákazníka, ktorú Travel.Sk bez odkladu v skrátenej procedúre potvrdí v prípade, že takýto zájazd bez zmeny je možné potvrdiť.

Potvrdenie spracovania zmluvy – Travel.Sk písomne potvrdí zákazníkovi spracovanie zmluvy zaslaním potvrdenej Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistky.

Ukončenie zmluvy – platnosť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu môže zákazník ukončiť podľa  Všeobecných zmluvných podmienok prináležiacich ku zakúpenému zájazdu.

Zákazník splnomocňuje Travel.Sk stornovať zájazd (v zmysle VZP upravujúcich stornovaný zájazd), ktorý hradí zákazník viacerými platbami v rôznych časových obdobiach (systém zálohy a doplatku) v prípade, ak zákazník nereaguje na výzvu o úhradu doplatku zájazdu a uhradená záloha nepostačuje na pokrytie prípadných storno poplatkov zájazdu. Travel.Sk nie je povinný úvedené právo využiť a jeho konanie na základe tohoto plnomocenstva sa považuje za dobromyseľné. Právo Travel.Sk požadovať od klienta doplatok sumy rovnajúcej sa výške storno poplatkov CK na základe Všeobecných zmluvných podmienok CK týmto nie je dotknuté.

C. Zákaznícky servis

Travel.Sk zabezpečuje zákazníkovi kompletný servis vo veci zakúpeného zájazdu ako sú zmeny zájazdu, zmeny osobných údajov, odstúpenie od zmluvy, doručenie pokynov k nástupu na zájazd, reklamácie a podobne v zmysle VZP organizujúcej CK.

Travel.Sk v rámci zákazníckeho servisu komunikuje so zákazníkom písomne spôsobom akým poslala zákazníkovi návrh zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákazník v prípade zmeny kontaktu sa zaväzuje bezodkladne informovať Travel.Sk o novom kontakte.

D. Reklamačný poriadok

Reklamácie služieb poskytnutých Travel.Sk je možné písomne alebo osobne v prevádzkach Travel.Sk. K prijatiu reklamácie je oprávnený každý pracovník. Prednostne reklamáciu prijíma pracovník, ktorý službu poskytol, v jeho neprítomnosti vedúci prevádzky prípadne v neprítomnosti vedúceho prevádzky ktorýkoľvek prítomný pracovník. Príjem reklamácie Travel.Sk potvrdí podpisom prijímajúceho pracovníka, pričom tento uvedie dátum prijatia, text „Reklamáciu prevzal dňa“, odtlačkom pečiatky a uvedením spôsobu vybavenia. Ostatné reklamácie rieši vedúci prevádzky prípadne konateľ Travel.Sk a najneskôr do 30 dní zašle zákazníkovi písomné vyjadrenie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia VZP organizujúcej CK. Travel.Sk nie je oprávnený vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od zákazníka ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK.

Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.

E. Platobné informácie

Travel.Sk prijíma úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi podľa uváženia zákazníka:

 • Vkladom hotovosti na účet Travel.Sk s.r.o.
 • Zadaním neodvolateľného príkazu na prevod prostredníctvom služby Tatra Pay, ČSOB platobné tlačidlo, e platby VUB alebo Sporo Pay cez stránku www.travel.sk/pay
 • Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet Travel.Sk s.r.o. prostredníctvom elektronického bankovníctva prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade).
 • Platbou v hotovosti do pokladne v sídle alebo na pobočke Travel.Sk
 • Zaťažením platobnej karty VISA, VISA elektron, Maestro / Master Card, Diners Club prostredníctvom virtuálneho POS terminálu na stránke www.travel.sk/pay
 • Zaťažením platobnej karty spoločnosti AMEX napr. American Express (v prípade záujmu nás prosím kontaktujte)

 

Identifikačné údaje platby:

 • Variabilný symbol: číslo objednávky
 • Konštantný symbol: 0308
 • Príjemca platby/názov účtu: Travel.Sk s.r.o.

Bankové spojenie pre tuzemskú platbu:

 • SK66 0200 0000 0021 2138 8856 - SUBASKBX   |   2121388856/0200 - Všeobecná úverová banka, a.s. 
 • SK17 1100 0000 0026 2875 4421 - TATRSKBX   |   2628754421/1100 - Tatra Banka, a.s. 
 • SK67 0900 0000 0001 7988 9953 - GIBASKBX   |   0179889953/0900 - Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 • SK97 7500 0000 0040 0110 4352 - CEKOSKBX   |   4001104352/7500 - Československá obchodná banka, a.s. 
 • SK94 1111 0000 0010 0696 9001 - UNCRSKBX   |   1006969001/1111 - UniCredit Banka, a.s. 

Bankové spojenie pre platbu v rámci ČR (v korunách českých):

 • 190856247/0300 - Československá obchodní banka, a.s.

 

Bankové spojenie pre platbu v rámci Európskej únie (v mene EURO) z banky v inom členskom štáte EÚ a pre platbu (v mene EURO) z tretích krajín:

 • Bank address:
  Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
  Michalska 18
  815 63 Bratislava
  Slovenska republika
 • IBAN account number: SK97 7500 0000 0040 0110 4352
 • BIC/SWIFT code: CEKOSKBX
 • Payment title: travel services
 • Additional information: Order number
 • Beneficiary:
  Travel.Sk s.r.o.
  Hviezdoslavovo namestie 7
  811 02 Bratislava
  Slovak republic

 

F. Cestovné poistenie

Cestovné poistenie možno obstarať iba súčasne so zájazdom. Zájazd možno obstarať aj bez cestovného poistenia.

G.

Každý, kto pri kúpe zájazdu alebo cestovných služieb vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 
Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na webovej stránke Ministerstva hospodárstva: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s