02/33872835

kontakty, pobočky Pon-Pia 9:00-17:00

Osobné údaje - Zásady pre ochranu súkromia v Travel.Sk s.r.o.

Travel.Sk s.r.o. získava a spracúva osobné údaje klientov (objednávateľa a cestujúcich) výlučne v súlade s čl. 5 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a to na základe zákonného dôvodu, uzatvorenia zmluvného vzťahu - zmluvy o cestovných službách, zmluvy o obstaraní zájazdu a poistnej zmluvy.

Osobné údaje poskytnuté klientom, ktoré smerujú k uzatvoreniu zmluvy o cestovných službách, poistnej zmluvy alebo zmluvy o obstaraní zájazdu spracúva cestovná agentúra Travel.Sk ako sprostredkovateľ na základe zmluvy alebo písomného poverenia s príslušnou cestovnou kanceláriou alebo poisťovňou.

Travel.Sk poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej cestovnej kancelárii a poisťovni.

V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu sú zmluvy, emailová korešpondencia prípadne iné dokumenty (nutné pre uzatvorenie zmluvy), ktoré si vymenili klient a Travel.Sk uchovávané do posledného dňa, do ktorého je možné aby si jedna zo strán zmluvného vzťahu mohla uplatniť námietku premlčania na všeobecnom súde SR.

Osobné údaje objednávateľa/cestujúcich, ktoré neviedli k uzatvoreniu zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy o cestovných službách, prípadne zmluvy o poistení sú zmazané do 30 dní od ich poskytnutia automatizovaným spôsobom. Uchované dáta v lehote 30 dní sa použijú výlučne iba vtedy, ak by klient mal záujem o iný produkt z ponuky cestovnej agentúry, na ktorý by po jeho uzavretí nastúpili osoby, ktorých osobné údaje boli poskytnuté Travel.Sk s.r.o. skôr.

Travel.Sk s.r.o. nepoužíva osobné údaje poskytnuté na účely uzatvorenia zmluvy o zájazde, zmluvy o cestovných službách a zmluvy o poistení na vlastné marketingové účely.

Objednávateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť poskytnutých osobných údajov. Objednávateľ je povinný na vyžiadanie preukázať, že osobné údaje cestujúcich získal s ich písomným súhlasom.

Rozsah spracovaných údajov:

 • Meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich
 • Dátumy narodenia cestujúcich
 • Adresa objednávateľa
 • Telefónne číslo a emailová adresa objednávateľa
 • Špeciálne informácie a požiadavky objednávateľa a cestujúcich

Doba uchovávania údajov:

Do posledného dňa možnosti vznesenia námietky premlčania, ktorú zákon dovoľuje vzniesť pri konkrétnom právnom vzťahu

Práva objednávateľa a cestujúcich

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 2. Právo na opravu
 3. Právo ma vymazanie a zabudnutie
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
 5. Právo na prenosnosť
 6. Právo namietať

Uvedené práva si objednávateľ, prípadne cestujúci môže uplatňovať priamo u organizátora zájazdu -prevádzkovateľa osobných údajov (cestovnej kancelárie) alebo u sprostredkovateľa, spoločnosti Travel.Sk s.r.o.