02/33872835

kontakty, pobočky Sobota 09:00-15:00

Zásady pre ochranu súkromia v Travel.Sk s.r.o.

Osobné údaje - Zásady pre ochranu súkromia v Travel.Sk s.r.o.

Travel.Sk získava osobné údaje zákazníkov s jeho súhlasom výlučne na základe poverenia zastúpených CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej zmluvy a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. Travel.Sk poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej CK a poisťovni.

Travel.Sk archivuje elektronické dokumenty obsahujúce osobné údaje zákazníka v rozsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu, dokladov o úhrade, Poistnej zmluvy, elektronickej komunikácie a podobne s ohľadom na ich bezpečnosť. Tieto dokumenty Travel.Sk zničí po uplynutí zákonnej lehoty vyžadovanej pre archiváciu účtovných dokladov.

Travel.Sk spracováva a uchováva v informačnom systéme  získané osobné údaje na vlastné obchodné účely v rozsahu priezviska objednávateľa, e-mailovej adresy a telefonického kontaktu. Získané osobné údaje nad tento rámec Travel.Sk v informačnom systéme zlikviduje najneskôr do 12 mesiacov od ich získania. Zákazník zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť osobných údajov.