02/33872835

kontakty, pobočky Pon-Pia 9:00-17:00

Zásady pre ochranu súkromia v Travel.Sk s.r.o.

Osobné údaje - Zásady pre ochranu súkromia v Travel.Sk s.r.o.

Travel.Sk získava a spracúva osobné údaje klientov (objednávateľa a cestujúcich) výlučne v súlade s čl. 5 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a to na základe zákonného dôvodu, uzatvorenia zmluvného vzťahu - zmluvy o cestovných službách, zmluvy o obstaraní zájazdu a poistnej zmluvy.

Osobné údaje poskytnuté klientom, ktoré smerujú k uzatvoreniu zmluvy o cestovných službách, poistnej zmluvy alebo zmluvy o obstaraní zájazdu spracúva cestovná agentúra Travel.Sk ako sprostredkovateľ na základe zmluvy alebo písomného poverenia s príslušnou cestovnou kanceláriou alebo poisťovňou.

Travel.Sk poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej cestovnej kancelárii a poisťovni.

V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu sú zmluvy, emailová korešpondencia prípadne iné dokumenty (nutné pre uzatvorenie zmluvy), ktoré si vymenili klient a Travel.Sk uchovávané do posledného dňa, do ktorého je možné aby si jedna zo strán zmluvného vzťahu mohla uplatniť námietku premlčania na všeobecnom súde SR.

Objednávateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť poskytnutých osobných údajov. Objednávateľ je povinný na vyžiadanie preukázať, že osobné údaje cestujúcich získal s ich písomným súhlasom.

Rozsah spracovaných údajov:

Meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich

Dátumy narodenia cestujúcich

Adresa objednávateľa

Telefónne číslo a emailová adresa objednávateľa

Špeciálne informácie a požiadavky objednávateľa a cestujúcich

Doba uchovávania údajov:

Do posledného dňa možnosti vznesenia námietky premlčania, ktorú zákon dovoľuje vzniesť pri konkrétnom právnom vzťahu

Práva objednávateľa a cestujúcich

1. Právo na prístup k osobným údajom

2. Právo na opravu

3. Právo ma vymazanie a zabudnutie

4. Právo na obmedzenie spracúvania

5. Právo na prenosnosť

6. Právo namietať

Uvedené práva si objednávateľ, prípadne cestujúci môže uplatňovať priamo u organizátora zájazdu -prevádzkovateľa osobných údajov (cestovnej kancelárie) alebo u sprostredkovateľa, spoločnosti Travel.Sk s.r.o.