02/33872835

kontakty, pobočky Pon-Pia 9:00-13:00

Všeobecné informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

DOPRAVA

Kategorizácia dopravných prostriedkov: matizovaný autokar (v katalógu označený ako KLIM BUS ) – autobus sklimatizáciou, tónované sklá alebo záclonky, audio/video, sedačky vysúvateľné douličky, individuálne osvetlenie, ponuka chladených nápojov. usný autokar (v katalógu označený ako LUX BUS) – autobus s klimatizáciou so zvýšeným úložným priestorom, tónované sklá alebo záclonky, audio/video, sedačky vysúvateľné douličky, individuálne osvetlenie, WC, ponuka teplých achladených nápojov. Do kategórie luxusný autokar patria i nízkokapacitné autobusy (kapacita menej ako 40 miest), v ktorých nie je k dispozícii toaleta. Nízkokapacitné autobusy sú zaraďované na prepravu v prípadoch, ak nie je prihlásený dostatočný počet účastníkov, resp. ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky. Kategória autokaru je prejednotlivé zájazdy uvedená pri cenovej tabuľke. Počas autobusovej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej dopravnej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa prepravca podriaďuje.

NÁSTUPNÉ MIESTA A MIESTENKY

K jednotlivým prepravám sú organizované zvozy a rozvozy klientov. Nástupné miesta sú uvedené pri každej cenovej tabuľke. Typ dopravného prostriedku pre zvoz/rozvoz a jeho uskutočnenie závisí odzáujmu klientov aich počtu najednotlivých nástupných miestach. Nástupné miesta budú obsluhované pri minimálnom počte 15 účastníkov v danom nástupnom mieste. V prípade, že daný počet nebude dodržaný, má cestovná kancelária právo zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu, a to i v krátkej dobe pred odchodom zájazdu. Zrušenie zvozu/rozvozu (nie je považované za podstatnú podmienku zmluvy) neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez stornopoplatkov a ani mu nezakladá nárok naúhradu nákladov cestovného doa z miesta nástupu na zájazd. Zaplatená cena za zvoz bude objednávateľovi bezodkladne vrátená. Na zvoz/rozvoz môže byť použitý aj iný typ dopravného prostriedku, ako je popísané vyššie. V individuálnych prípadoch môže byť na zvoz/rozvoz využitá i vlaková doprava. Za príplatok 8 EUR si môžete rezervovať konkrétne miesto v autobuse. Túto službu je možné objednať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu. Miestenka je garantovaná z posledného nástupného miesta na Slovensku. Číslovanie sedadiel je rozdielne podľa typu a veľkosti autobusu, preto sa číslo svojho sedadla dozvie cestujúci pri nástupe do autobusu. Každé vozidlo má určitý batožinový priestor, preto batožinový limit naosobu je maximálne 15 kg naosobu. Kategóriu určeného dopravného prostriedku a miestenku garantujeme z posledného nástupného miesta naSlovensku. V prípade, že je znevyhnutných dôvodov zmenený veľkostný typ autobusu, považuje sa zadodržanie zakúpenej miestenky aj porovnateľné miesto vzmenenom type autobusu (napr. vpredu, vstrede, vľavo apod.). Prepohodlnejšie cestovanie autobusom je možné si zapríplatok objednať aj dvojsedadlo prejednu cestujúcu osobu (vobmedzenom počte).

LETECKÁ DOPRAVA

Leteckú dopravu zabezpečujú renomovaní domáci a zahraniční prepravcovia prostredníctvom charterových letov modernými lietadlami. Kvalita všetkých našich charterových letov zodpovedá ekonomickej triede. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Môže nastať skutočnosť, že dôjde k zmene letiska, odletových časov alebo dlhšiemu meškaniu lietadla. Tieto zmeny sú spôsobené preplnenosťou vzdušných koridorov, vplyvom zlých poveternostných, resp. technických podmienok a sú realizované v rámci zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pasažierov. O prípadných zmenách sa budeme snažiť Vás bezodkladne informovať. Kleteckým zájazdom sodletom z Viedne a Budapešti, zabezpečuje CK Turancar transfer snástupom v Nitre, Trnave alebo Bratislave, ktorý je zahrnutý vcene zájazdu. V cene letenky je pri každom zájazde zahrnutá 1x príručná a 1x podpalubná batožina vo váhových a rozmerových limitoch danej leteckej spoločnosti.

SERVISNÉ POPLATKY V LETECKEJ DOPRAVE

Letiskové poplatky sú nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy. K nim si rôzne letecké spoločnosti účtujú rôzne ďalšie poplatky ako napr. bezpečnostné, emisné alebo palivové príplatky. Všetky tieto poplatky, vrátane transferu a servisného poplatku CK, uvádzame v jednom servisnom poplatku. Pri kalkulácii cien zájazdov s leteckou dopravou sa vychádzalo z ceny 500 USD/tona leteckého benzínu. Výška palivového príplatku bude stanovená podľa aktuálnych cien a pri zvýšení môže byť v zmysle zákona spätne doúčtovaná aj klientom, ktorí si zájazd už zakúpili. Pre následný výpočet prípadného palivového príplatku sa zazáklad považuje cena podľa Barges FOB Rotterdam High.

V prípade zmeny cien leteckého benzínu sme v zmysle zákona oprávnení cenu zájazdu zmeniť. Zmena ceny sa bude odvíjať nasledujúcim spôsobom: - pricene leteckého benzínu od350 do450 USD/tona vrátime klientom 20 EUR - pricene leteckého benzínu od451 do550 USD/tona nebude účtovaný žiaden doplatok - pricene leteckého benzínu od551 do650 USD/tona bude účtovaný doplatok domax. výšky 20 EUR - pri cene paliva od 651 USD/tona bude za každých 100 USD/tona účtovaný poplatok vo výške 15 EUR.

UBYTOVANIE

Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, prípadne písmenami je hodnotením miestnych úradov anezhoduje sa soficiálnym hodnotením ubytovacích zariadení naSlovensku. Ztohto dôvodu označenie kategórie ubytovania vnašom katalógu slniečkami vyjadruje naše vlastné subjektívne hodnotenie, ktoré vychádza znašich skúseností ako aj zhodnotenia klientov anemusí zodpovedať oficiálnemu označeniu vdanej krajine. Voväčšine prípadov sa toto hodnotenie zhoduje soficiálnym hodnotením. V prípadoch, keď sa oficiálne hodnotenie nezhoduje snaším hodnotením, je to uvedené vpopise ubytovacej kapacity. Kategorizácia apartmánových domov je vjednotlivých krajinách upravená tak odlišne, že v našom katalógu vyjadrujeme iba naše hodnotenie. Niektoré z hotelov ponúkajú ubytovanie aj v „depandance“ - budovách v rámci hotelového areálu, kde sú umiestnené iba hotelové izby. Klienti tu ubytovaní majú k dispozícii všetky hotelové strediská a služby, poskytované hotelom. Ubytovanie v tejto časti hotela je vždy uvedené v popise hotela. V popise niektorých ubytovacích zariadení je uvedené, že izby sú orientované namorskú stranu. Neznamená to automaticky, že izby majú výhľad na more. Výhľad na more môže byť ztýchto izieb čiastočne alebo aj úplne zakrytý zeleňou alebo inou prekážkou. Podľa medzinárodných zvyklostí ubytovanie vdeň príchodu je obvykle možné po14-tej hodine. V deň odchodu musí klient opustiť svoju izbu vo väčšine prípadov do 10 hod. Tieto časy sú však len orientačné. Môžu sa prispôsobiť podmienkam striedania skupín vzávislosti natype ubytovacieho zariadenia. Príchod do miesta pobytu v skorých ranných hodinách alebo odchod vneskorých večerných hodinách neoprávňujú k využívaniu izieb nadstanovený obvyklý čas aCK TURANCAR nemôže garantovať nadväznosť ubytovania na príchod alebo odchod klienta zo strediska. Každé zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu odlišovať veľkosťou a vybavením. Keďže obmedzený priestor v katalógu neumožňuje znázorniť všetky typy izieb, viac fotografií nájdete vgalérii na www.turancar.sk. Ani na našom webovom sídle však nie je možné vždy vyobraziť všetky typy izieb a preto aj tieto fotografie je potrebné považovať za ilustračné. Samotné prideľovanie izieb v hoteli je v kompetencii hotela, CK TURANCAR nezodpovedá a ani nemôže ovplyvniť pridelenie konkrétnej izby v hoteli alebo ubytovacom zariadení. Požiadavkám klientov sa hotel snaží vyhovieť podľa možnosti a disponibilnej kapacity. Rovnako prístelky vizbách môžu mať rôznu formu, závisí to odveľkosti izby a možnosti hotela, CK nemôže garantovať prístelku vo forme pevného lôžka. Prístelkou môže byť i pohovka, rozkladací gauč, poschodová posteľ, vysúvacie alebo rozťahovacie lôžko a podobne. Znížený komfort prístelky zodpovedá aj jej nižšej cene oproti pevnému plnohodnotnému lôžku. Väčšina ubytovacích zariadení v našom katalógu sa nachádza priamo v centre turistického strediska, resp. vblízkosti pláže. Tieto miesta sa vyznačujú živým turistickým ruchom, je preto potrebné počítať shlučnejším prostredím aj vneskorších večerných hodinách. CK TURANCAR nemôže ovplyvniť ani stavebnú činnosť vblízkosti ubytovacieho zariadenia avzhľad aúpravu pozemkov susediacich sdaným zariadením. Neovplyvniteľnou skutočnosťou, sktorou sa môžete stretnúť, je aj náhla zmena poveternostných podmienok (búrky, živelné pohromy), ktoré krátkodobo ovplyvňujú kvalitu služieb a životného prostredia v letovisku, výskyt hmyzu adrobných živočíchov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v„Informáciách a pokynoch k zájazdu“, ktoré dostanete najneskôr 7 dní pred začiatkom Vašej dovolenky

STRAVOVANIE

Stravovanie v jednotlivých krajinách je výrazne ovplyvnené miestnymi zvyklosťami. Každá národná kuchyňa však ponúka špeciality, naktorých si môžu pochutnať aj najväčší labužníci. V prípade špecifických nárokov nastravu je nevyhnutné informovať sa o možnostiach jej zabezpečenia pred rezervovaním zájazdu. Pokiaľ nie je uvedené inak, nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene zájazdu. V našom katalógu nájdete pomenovanie rôznych foriem podávania stravy. Rozsah a kvalita stravovania závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho zariadenia, pričom vzariadeniach nižšej triedy je nutné počítať smenším výberom. Množstvo, sortiment a čas podávania stravy a nápojov je plne v kompetencii hotela. Stravovanie formou bufetových stolov alebo bufetu znamená voľný samoobslužný výber jedál. Pod pojmom „kontinentálne raňajky“ rozumieme teplý nápoj, pečivo alebo chlieb, maslo, džem. Podpojmom „rozšírené kontinentálne raňajky“ rozumieme kontinentálne raňajky rozšírené ojeden ďalší druh jedla, ako napr. saláma, šunka, syr alebo vajíčka. Kontinentálne aj rozšírené kontinentálne raňajky možu byť servírované aj formou bufetu. All inclusive znamená plnú penziu – raňajky , obed, večera – aspravidla časovo obmedzenú konzumáciu nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov, doplnenú niekedy ponukou rôznych občerstvení studenej kuchyne počas dňa. Presný popis služieb v rámci all inclusive je uvedený pri každom hoteli, ktorý ho poskytuje. V posledný plánovaný deň čerpania služieb je vzmysle hotelových predpisov možné čerpať služby all inclusive väčšinou len do12 hod.

PLÁŽE

Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer všade voverejnom vlastníctve a ich čistenie je v kompetencii miestnych obcí. Sú prístupné aj miestnemu obyvateľstvu, ktorého správanie a zvyky sa môžu odlišovať od zvyklostí v našej krajine. Taktiež nie je vylúčené, že zmena poveternostných podmienok dočasne obmedzí pobyt na pláži – náplavy rias, vodných tráv a pod. Tieto skutočnosti sú zo strany CK TURANCAR neovplyvniteľné. Denné teploty vzduchu a priemerné teploty mora uvedené pri opise jednotlivých krajín sú iba orientačné.

SLUŽBY DELEGÁTOV A SPRIEVODCOV

Vo väčšine pobytových stredísk zabezpečuje naša cestovná kancelária služby delegáta alebo asistenčnú službu. Môže to byť delegát našej CK TURANCAR s platným osvedčením alebo zástupca našej zahraničnej partnerskej cestovnej kancelárie hovoriaci slovensky alebo česky. Informáciu o mene a kontakte nadelegáta dostanete v„Informáciách a pokynoch k zájazdu“ pred nástupom nazájazd. Delegát je obvykle kdispozícii klientom okrem úvodného stretnutia niekoľkokrát dotýždňa vovymedzených hodinách. Niektorí delegáti majú nastarosti viac ubytovacích zariadení alebo stredísk, preto odporúčame využívať ich služby najmä počas vymedzených hodín. Všetky dôležité informácie o delegátovi ako aj o zmenách včasoch odchodu autobusu alebo odletu lietadla sú vypísané nainformačnej tabuli alebo v informačnej knihe, preto Vás prosíme o ich sledovanie. V rámci technických možností je delegát zastihnuteľný nepretržite. Asistenčná služba je poskytovaná delegátmi v danej lokalite (nie priamo v stredisku), kdispozícii sú klientovi telefonicky vurčených hodinách vslovenskom alebo českom jazyku. Pripoznávacích zájazdoch je počas celej doby zájazdu kdispozícii sprievodca našej cestovnej kancelárie splatným osvedčením. Výnimkou môžu byť niektoré letecké poznávacie zájazdy, kedy klientov očakáva sprievodca na letisku po prílete. V takomto prípade zväčša skupine pred odletom poskytne asistenciu technický sprievodca CK Turancar. V niektorých svetových metropolách a významných historických pamiatkach je sprevádzanie upravené miestnou právnou úpravou, ktorá povoľuje sprevádzanie iba osobám sošpeciálnou licenciou. Služby týchto sprievodcov vniektorom zosvetových jazykov si môže každý účastník zájazdu objednať priamo na mieste individuálne. Sprievodca CK nemôže v týchto prípadoch podávať výklad priamo vnavštívenom objekte pre celú skupinu. V prípade, že po začiatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôže ovplyvniť, môže sprievodca CK upraviť poradie navštívených miest pripoznávacích zájazdoch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom programe, so zreteľom na pohodlie a bezpečnosť všetkých účastníkov zájazdu.

KULTÚRA, ŠPORT, ZÁBAVA A VÝLETY

Dovolenka vnami vybraných strediskách nemusí byť iba leňošením napláži. Delegáti našej cestovnej kancelárie Vám radi odporučia kultúrne a zábavné podujatia, konané počas letných mesiacov. Fakultatívne výlety sú tiež vhodným príjemným spestrením Vášho voľného času aumožnia Vám lepšie spoznať navštívenú krajinu. Môžete si ich zakúpiť priamo na pobytovom mieste u nášho partnera prostredníctvom delegáta cestovnej kancelárie. Podrobný popis výletov s časom konania a cenami nájdete obvykle v tzv. INFORMAČNEJ KNIHE, ktorá je označená logom CK TURANCAR a nachádza sa vo vstupnej hale hotela alebo penziónu spoločne s informačnou tabuľou. Výlety sú organizované a predávané priamo zahraničným partnerom, preto naša cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za prípadné chyby anedostatky. V prípade akejkoľvek nespokojnosti s organizáciou, resp. priebehom výletu zakúpeného u nášho delegáta, je potrebné reklamáciu riešiť priamo na mieste sorganizátorom výletu.

POISTENIE

Zájazdy CK TURANCAR sú v zmysle platnej legislatívy poistené pre prípad insolventnosti vEurópskej cestovnej poisťovni a.s. ato až dosumy 3.600.000 EUR. Potvrdenie opoistení dostane každý klient prikúpe zájazdu. Toto zákonné poistenie je zárukou istoty abezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov nadovolenku. Zároveň Vám za príplatok ku každému zájazdu odporúčame zabezpečiť si u nás cestovné poistenie Európskej cestovnej poisťovne v rozsahu: stenie liečebných nákladov v zahraničí – prevoz do najbližšej nemocnice, ambulantné ošetrenie, zubné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, prevoz do vlasti, návšteva chorého pripobyte vnemocnici pripoistení PLUS, návrat spolupoistenej osoby dovlasti, doprava detí dovlasti, repatriácia vprípade smrti stenie zodpovednosti zaškodu nazdraví a majetku stenie úrazu istenie batožiny – náhrada pri poškodení alebo strate batožiny, náhrada cenných vecí, nutné nákupy prioneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov, pri poistení PLUS aj okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži alebo strate platobných prostriedkov istenie storna zájazdu (pri poistení PLUS bez spoluúčasti) istenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti – zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode, oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko istenie preprípad prerušenia cesty istenie pátrania azáchrany istenčné služby – pomoc pri zadržaní políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci, preddavok preadvokáta

Tento rozsah poistenia je vzhľadom nacenu veľmi výhodný, jeho rozsah je podstatne väčší, ako obvykle ponúkané poistenia zahraničných ciest. Zvlášť dôležité je napr. poistenie stornopoplatku, zodpovednosti za škodu a asistenčné služby. Preto Vám zakúpenie tohto balíka poistenia odporúčame aj vprípade, že máte poistenie liečebných nákladov ako súčasť životnej poistky alebo platobnej karty. Príplatok za cestovné poistenie KOMFORT je vo výške 2,90 EUR za osobu a deň alebo za poistenie PLUS 3,70 EUR za osobu a deň v územnej platnosti Európy a v popise k cenovej tabuľke ho uvádzame ako odporúčaný doplatok zacestovné poistenie. Samozrejme, máte možnosť zakúpiť si cestovné poistenie priamo vniektorej zpoisťovní alebo uniektorého zosprostredkovateľov poistenia. V záujme bezproblémového riešenia poistných udalostí Vám však opätovne odporúčame naše poistenie prostredníctvom poisťovne Európska cestovná poisťovňa.

Zároveň ponúkame zaprijateľnú cenu možnosť pripoistenia asistenčných služieb k motorovému vozidlu, ktoré poskytuje asistenčné služby ako vyhľadanie servisu a konzultácia, technická podpora aoprava na mieste, odťah aúschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie alebo doprava, repatriácia avyzdvihnutie vozidla.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Ceníme si Vaše súkromie, preto spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb pre Vás. Podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na našej webovej stránke CK alebo v každej našej pobočke a na predajných miestach.

UPOZORNENIE

Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie Zmluvy o zájazde. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, uvedené vprílohe zmluvy. Dobrá informovanosť ozmluvných podmienkach, orozsahu aobsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami. Okrem informácií v katalógu Vám ďalšie dôležité informácie poskytneme písomne najneskôr 7 dní pred nástupom nazájazd prostredníctvom „Informácií a pokynov k zájazdu“, ktoré sú považované za súčasť Zmluvy ozájazde. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú Vám Všeobecné informácie a Všeobecné zmluvné podmienky známe a súhlasíte s nimi. Za správnosť údajov uvedených v zmluve, resp. vpodkladoch pre vybavenie víz, zodpovedá výhradne objednávateľ. Údaje uvedené v katalógu sú na základe informácií dostupných aplatných v čase spracovania katalógu. V období medzi vydaním katalógu a uskutočnením zájazdu mohli nastať nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK TURANCAR si pred uzatvorením Zmluvy o zájazde vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Všetky dokumenty, zmeny, aktualizácie a nové ponuky, ktoré sme pre Vás pripravili po uzávierke katalógu, nájdete na našej internetovej stránke CK. Budeme radi, keď rozšírite rady našich fanúšikov aj prostredníctvom