02/33872835

kontakty, pobočky Pon-Pia 9:00-17:00

Všeobecné informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PLATNÉ PRE ZÁJAZDY ORGANIZOVANÉ CK TURANCAR 2019 

Milí priatelia, sme radi, že ste otvorili náš katalóg a skôr, ako si z neho vyberiete, prečítajte si, prosíme,  niekoľko užitočných rád a informácií.
 
DOPRAVA Kategorizácia dopravných prostriedkov: imatizovaný autokar (v katalógu označený ako KLIM BUS ) – autobus s klimati­ záciou, tónované sklá alebo záclonky, audio/video, sedačky vysúvateľné do uličky, in­ dividuálne osvetlenie, ponuka chladených nápojov. xusný autokar (v katalógu označený ako LUX BUS) – autobus s klimatizáciou so zvýšeným úložným priestorom, tónované sklá alebo záclonky, audio/video, sedačky vy ­ súvateľné do uličky, individuálne osvetlenie, WC, ponuka teplých a chladených nápojov. Do kategórie luxusný autokar patria i nízkokapacitné autobusy (kapacita menej ako 40 miest), v ktorých nie je k dispozícii toaleta. Nízkokapacitné autobusy sú zaraďované na prepravu v prípadoch, ak nie je prihlásený dostatočný počet účastníkov, resp. ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky. Kategória autokaru je pre jednotlivé zájazdy uvede ­ ná pri cenovej tabuľke. Počas autobusovej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej dopravnej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa prepravca podriaďuje. 

NÁSTUPNÉ MIESTA A MIESTENKY K jednotlivým prepravám sú organizované zvozy a rozvozy klientov. Nástupné miesta sú uvedené pri každej cenovej tabuľke. Typ dopravného prostriedku pre zvoz/rozvoz a jeho uskutočnenie závisí od záujmu klientov a ich počtu na jednotlivých nástupných miestach. Nástupné miesta budú obsluhované pri minimálnom počte 15 účastníkov v danom ná­ stupnom mieste. V prípade, že daný počet nebude dodržaný, má cestovná kancelária prá­ vo zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu, a to i v krátkej dobe pred odchodom zájazdu. Zrušenie zvozu/rozvozu (nie je považované za podstatnú podmienku zmluvy) neopráv ­ ňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez stornopoplatkov a ani mu nezakladá nárok na úhradu nákladov cestovného do a z miesta nástupu na zájazd. Zaplatená cena za zvoz bude objednávateľovi bezodkladne vrátená. Za príplatok 8 EUR si môžete rezervovať kon­ krétne miesto v autobuse. Túto službu je možné objednať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu. Číslovanie sedadiel je rozdielne podľa typu a veľkosti autobusu, preto sa číslo svojho sedadla dozvie cestujúci pri nástupe do autobusu. Každé vozidlo má určitý batoži­ nový priestor, preto batožinový limit na osobu je maximálne 15 kg na osobu. Kategóriu ur­ čeného dopravného prostriedku a miestenku garantujeme z posledného nástupného miesta na Slovensku. V prípade, že je z nevyhnutných dôvodov zmenený veľkostný typ autobusu, považuje sa za dodržanie zakúpenej miestenky aj porovnateľné miesto v zme ­ nenom type autobusu (napr. vpredu, v strede, vľavo a pod.). Pre pohodlnejšie cestovanie autobusom je možné si za príplatok objednať aj dvojsedadlo pre jednu cestujúcu osobu (v obmedzenom počte).

LETECKÁ DOPRAVA Leteckú dopravu zabezpečujú renomovaní domáci a zahraniční prepravcovia prostredníc­ tvom charterových letov modernými lietadlami. Kvalita všetkých našich charterových le ­ tov zodpovedá ekonomickej triede. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok prí­ slušnej leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Môže nastať skutočnosť, že dôjde k zmene letiska, odletových ča­ sov alebo dlhšiemu meškaniu lietadla. Tieto zmeny sú spôsobené preplnenosťou vzduš­ ných koridorov, vplyvom zlých poveternostných, resp. technických podmienok a sú reali­ zované v rámci zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pasažierov. O prípadných zmenách sa budeme snažiť Vás bezodkladne informovať.

SERVISNÉ POPLATKY V LETECKEJ DOPRAVE Letiskové poplatky sú nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy. K nim si rôzne letecké spoločnosti účtujú rôzne ďalšie poplatky ako napr. bezpečnostné, emisné alebo palivové príplatky. Všetky tieto poplatky, vrátane transferu a servisného poplatku CK, uvádzame v jednom servisnom poplatku. Pri kalkulácii cien zájazdov s leteckou dopravou sa vychádzalo z ceny 500,­ USD/tona leteckého benzínu. Výška palivového príplatku bude stanovená podľa aktuálnych cien a pri zvýšení môže byť v zmysle zákona spätne doúčtovaná aj klientom, ktorí si zájazd už zakúpili. Pre následný výpočet prípadného palivového príplatku sa za základ považuje cena podľa Barges FOB Rotterdam High.

V  prípade  zmeny  cien  leteckého  benzínu  sme  v  zmysle  zákona  oprávnení  cenu  zájazdu  zmeniť. Zmena ceny sa bude odvíjať nasledujúcim spôsobom:
­    - pri cene leteckého benzínu od 350 do 450 USD/tona vrátime klientom 20 EUR
­    - pri cene leteckého benzínu od 451 do 550 USD/tona nebude účtovaný žiaden doplatok 
­    - pri cene leteckého benzínu od 551 do 650 USD/tona bude účtovaný doplatok do max. výš­ky 20 EUR
­    - pri cene  paliva  od  651  USD/tona  bude  za  každých  100  USD/tona  účtovaný  poplatok  vo výške 15,­ EUR.

UBYTOVANIE Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, prípadne písmenami je hodnotením miestnych úradov a nezhoduje sa s oficiálnym hodnotením ubytovacích za­ riadení na Slovensku. Z tohto dôvodu označenie kategórie ubytovania v našom katalógu sl­ niečkami vyjadruje naše vlastné subjektívne hodnotenie, ktoré vychádza z našich skúsenos­ tí ako aj z hodnotenia klientov a nemusí zodpovedať oficiálnemu označeniu v danej krajine. Vo väčšine prípadov sa toto hodnotenie zhoduje s oficiálnym hodnotením. V prípadoch, keď sa oficiálne hodnotenie nezhoduje s naším hodnotením, je to uvedené v popise ubytovacej kapacity. Kategorizácia apartmánových domov je v jednotlivých krajinách upravená tak od­ lišne, že v našom katalógu vyjadrujeme iba naše hodnotenie. Niektoré z hotelov ponúkajú ubytovanie aj v „depandance“ ­ budovách v rámci hotelového areálu, kde sú umiestnené iba hotelové izby. Klienti tu ubytovaní majú k dispozícii všetky hotelové strediská a služby, poskytované hotelom. Ubytovanie v tejto časti hotela je vždy uvedené v popise hotela. V popise niektorých ubytovacích zariadení je uvedené, že izby sú orientované na morskú stranu. Neznamená to automaticky, že izby majú výhľad na more. Výhľad na more môže byť z týchto izieb čiastočne alebo aj úplne zakrytý zeleňou alebo inou prekážkou. Podľa medzi­ národných zvyklostí ubytovanie v deň príchodu je obvykle možné po 14­tej hodine. V deň odchodu musí klient opustiť svoju izbu vo väčšine prípadov do 10 hod. Tieto časy sú však len orientačné. Môžu sa prispôsobiť podmienkam striedania skupín v závislosti na type ubyto ­ vacieho zariadenia. Príchod do miesta pobytu v skorých ranných hodinách alebo odchod v neskorých večerných hodinách neoprávňujú k využívaniu izieb nad stanovený obvyklý čas a CK TURANCAR nemôže garantovať nadväznosť ubytovania na príchod alebo odchod klien­ ta zo strediska. Každé zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu odlišovať veľkosťou a vybavením. Keďže obmedzený priestor v katalógu neumožňuje znázorniť všetky typy izieb, viac fotografií nájdete v galérii na www.turancar.sk. Samotné prideľovanie izieb v ho ­ teli je v kompetencii hotela, CK TURANCAR nezodpovedá a ani nemôže ovplyvniť pridelenie konkrétnej izby v hoteli alebo ubytovacom zariadení. Požiadavkám klientov sa hotel snaží vyhovieť podľa možnosti a disponibilnej kapacity. Rovnako prístelky v izbách môžu mať rôznu formu, závisí to od veľkosti izby a možnosti hotela, CK nemôže garantovať prístelku vo forme pevného lôžka. Prístelkou môže byť i pohovka, rozkladací gauč, poschodová pos­ teľ, vysúvacie alebo rozťahovacie lôžko a podobne. Znížený komfort prístelky zodpovedá aj jej nižšej cene oproti pevnému plnohodnotnému lôžku. Väčšina ubytovacích zariadení v na­ šom katalógu sa nachádza priamo v centre turistického strediska, resp. v blízkosti pláže. Tieto miesta sa vyznačujú živým turistickým ruchom, je preto potrebné počítať s hlučnejším prostredím aj v neskorších večerných hodinách. CK TURANCAR nemôže ovplyvniť ani sta­ vebnú činnosť v blízkosti ubytovacieho zariadenia a vzhľad a úpravu pozemkov susediacich s daným zariadením. Neovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa môžete stretnúť, je aj ná­ hla zmena poveternostných podmienok (búrky, živelné pohromy), ktoré krátkodobo ovplyvňujú kvalitu služieb a životného prostredia v letovisku, výskyt hmyzu a drobných ži­ vočíchov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v „Informáciách pre účastníkov zájazdu“, ktoré dostanete najneskôr 7 dní pred začiatkom Vašej dovolenky. 

STRAVOVANIE Stravovanie v jednotlivých krajinách je výrazne ovplyvnené miestnymi zvyklosťami. Každá národná kuchyňa však ponúka špeciality, na ktorých si môžu pochutnať aj najväčší labužní­ ci. V prípade špecifických nárokov na stravu je nevyhnutné informovať sa o možnostiach jej zabezpečenia pred rezervovaním zájazdu. Pokiaľ nie je uvedené inak, nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene zájazdu. V našom katalógu nájdete pomenovanie rôznych foriem podáva­ nia stravy. Rozsah a kvalita stravovania závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho za­ riadenia, pričom v zariadeniach nižšej triedy je nutné počítať s menším výberom. Množstvo, sortiment a čas podávania stravy a nápojov je plne v kompetencii hotela. Stravovanie for­ mou bufetových stolov alebo bufetu znamená voľný samoobslužný výber jedál. Pod poj­ mom „kontinentálne raňajky“ rozumieme teplý nápoj, pečivo alebo chlieb, maslo, džem. Pod pojmom „rozšírené kontinentálne raňajky“ rozumieme kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla, ako napr. saláma, šunka, syr alebo vajíčka. Kontinentálne aj rozšíre ­ né kontinentálne raňajky možu byť servírované aj formou bufetu. All inclusive znamená plnú penziu – raňajky , obed, večera – a spravidla časovo obmedzenú konzumáciu nealko ­ holických a miestnych alkoholických nápojov, doplnenú niekedy ponukou rôznych občer­ stvení studenej kuchyne počas dňa. Presný popis služieb v rámci all inclusive je uvedený pri každom hoteli, ktorý ho poskytuje. V posledný plánovaný deň čerpania služieb je v zmysle hotelových predpisov možné čerpať služby all inclusive väčšinou len do 12 hod.

PLÁŽE Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer všade vo verejnom vlastníctve a ich čistenie je v kompetencii miestnych obcí. Sú prístupné aj miestnemu obyvateľstvu, ktorého správa­ nie a zvyky sa môžu odlišovať od zvyklostí v našej krajine. Taktiež nie je vylúčené, že zmena poveternostných podmienok dočasne obmedzí pobyt na pláži – náplavy rias, vodných tráv a pod. Tieto skutočnosti sú zo strany CK TURANCAR neovplyvniteľné. Denné teploty vzduchu a priemerné teploty mora uvedené pri opise jednotlivých krajín sú iba orientačné.

SLUŽBY DELEGÁTOV A SPRIEVODCOV Vo väčšine pobytových stredísk zabezpečuje naša cestovná kancelária služby delegáta alebo asistenčnú službu. Môže to byť delegát našej CK TURANCAR s platným osvedčením alebo zástupca našej zahraničnej partnerskej cestovnej kancelárie hovoriaci slovensky alebo čes­ ky. Informáciu o mene a kontakte na delegáta dostanete v „Informáciach pre účastníkov zá­ jazdu“ pred nástupom na zájazd. Delegát je obvykle k dispozícii klientom okrem úvodného stretnutia niekoľkokrát do týždňa vo vymedzených hodinách. Niektorí delegáti majú na starosti viac ubytovacích zariadení alebo stredísk, preto odporúčame využívať ich služ­ by najmä počas vymedzených hodín. Všetky dôležité informácie o delegátovi ako aj o zmenách v časoch odchodu autobusu alebo odletu lietadla sú vypísané na informačnej tabuli alebo v informačnej knihe, preto Vás prosíme o ich sledovanie. V rámci technických možností je delegát zastihnuteľný nepretržite. Asistenčná služba je poskytovaná delegát­ mi v danej lokalite (nie priamo v stredisku), k dispozícii sú klientovi telefonicky v určených hodinách v slovenskom alebo českom jazyku. Pri poznávacích zájazdoch je počas celej doby zájazdu k dispozícii sprievodca našej cestovnej kancelárie s platným osvedčením. Výnimkou môžu byť niektoré letecké poznávacie zájazdy, kedy klientov očakáva sprievod­ ca na letisku po prílete. V niektorých svetových metropolách a významných historických pamiatkach je sprevádzanie upravené miestnou právnou úpravou, ktorá povoľuje sprevá­ dzanie iba osobám so špeciálnou licenciou. Služby týchto sprievodcov v niektorom zo sve ­ tových jazykov si môže každý účastník zájazdu objednať priamo na mieste individuálne. Sprievodca CK nemôže v týchto prípadoch podávať výklad priamo v navštívenom objekte pre celú skupinu. V prípade, že po začiatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôže ovplyvniť, môže sprievodca CK upraviť poradie navštívených miest pri poznávacích zájaz­ doch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom programe, so zreteľom na pohodlie a bezpeč­ nosť všetkých účastníkov zájazdu. 

KULTÚRA, ŠPORT, ZÁBAVA A VÝLETY Dovolenka v nami vybraných strediskách nemusí byť iba leňošením na pláži. Delegáti na­ šej cestovnej kancelárie Vám radi odporučia kultúrne a zábavné podujatia, konané počas letných mesiacov. Fakultatívne výlety sú tiež vhodným príjemným spestrením Vášho voľ­ ného času a umožnia Vám lepšie spoznať navštívenú krajinu. Môžete si ich zakúpiť priamo na pobytovom mieste u nášho partnera prostredníctvom delegáta cestovnej kancelárie. Podrobný popis výletov s časom konania a cenami nájdete obvykle v tzv. INFORMAČNEJ KNIHE, ktorá je označená logom CK TURANCAR a nachádza sa vo vstupnej hale hotela alebo penziónu spoločne s informačnou tabuľou. Výlety sú organizované a predávané priamo zahraničným partnerom, preto naša cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za prípadné chyby a nedostatky. V prípade akejkoľvek nespokojnosti s organizáciou, resp. priebehom výletu zakúpeného u nášho delegáta, je potrebné reklamáciu riešiť priamo na mieste s organizátorom výletu.

POISTENIE Zájazdy CK TURANCAR sú v zmysle platnej legislatívy poistené pre prípad insolventnosti v Európskej cestovnej poisťovni a.s. a to až do sumy 3.000.000,­ EUR. Potvrdenie o poistení dostane každý klient pri kúpe zájazdu. Toto zákonné poistenie je zárukou istoty a bezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov na dovolenku.

Zároveň Vám za príplatok ku  každému zájazdu odporúčame zabezpečiť si u nás cestovné poistenie Európskej cestovnej poisťovne v rozsahu: 
* poistenie  liečebných  nákladov  v  zahraničí  –  prevoz  do  najbližšej  nemocnice,  ambu­lantné ošetrenie, zubné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, prevoz do vlasti, návšteva chorého pri pobyte v nemocnici pri poistení PLUS, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, repatriácia v prípade smrti
* poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku
* poistenie úrazu
* poistenie  batožiny  –  náhrada  pri  poškodení  alebo  strate  batožiny,  náhrada  cenných  vecí, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovuzískaní cestovných  dokladov,  pri  poistení  PLUS  aj  okamžitá  pomoc  a  preddavok  pri  krádeži  alebo  strate platobných prostriedkov
* poistenie storna zájazdu (pri poistení PLUS bez spoluúčasti)
* poistenie  zmeškania  dopravného  prostriedku  a  oneskoreného  návratu  do  vlasti  –  zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode, oneskorený príchod na domácu sta­nicu/letisko
* poistenie pre prípad prerušenia cesty
* poistenie pátrania a záchrany
* asistenčné služby – pomoc pri zadržaní políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci, preddavok pre advokáta

Tento rozsah poistenia je vzhľadom na cenu veľmi výhodný, jeho rozsah je podstatne väč­ ší, ako obvykle ponúkané poistenia zahraničných ciest. Zvlášť dôležité je napr. poistenie stornopoplatku, zodpovednosti za škodu a asistenčné služby. Preto Vám zakúpenie tohto balíka poistenia odporúčame aj v prípade, že máte poistenie liečebných nákladov ako sú­ časť životnej poistky alebo platobnej karty. Príplatok za cestovné poistenie KOMFORT je vo výške 2,80 EUR za osobu a deň alebo za poistenie PLUS 3,50 EUR za osobu a deň a v popise k cenovej tabuľke ho uvádzame ako odporúčaný doplatok za komplexné cestov ­ né poistenie. Samozrejme, máte možnosť zakúpiť si cestovné poistenie priamo v niektorej z poisťovní alebo u niektorého zo sprostredkovateľov poistenia. V záujme bezproblémové ­ ho riešenia poistných udalostí Vám však opätovne odporúčame naše poistenie prostred­ níctvom poisťovne Európska cestovná poisťovňa.

Zároveň ponúkame za prijateľnú cenu možnosť pripoistenia:      
* opustenej  domácnosti,  ktoré  kryje:  povodne  a  záplavy,  vandalizmus  a  vandalizmus  po vlámaní, škody po zadymení, skratoch, rozbití skla, údere blesku, výpadku elektrickej energie,  odstránenie  príčin  a  následkov  havarijného  stavu  a  poruchy,  odomknutie  za­buchnutých dverí.     
* asistenčných  služieb  k  motorovému  vozidlu,  ktoré  poskytuje  asistenčné  služby  ako  vyhľadanie servisu a konzultácia, technická podpora a oprava na mieste, odťah a úschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Ceníme si Vaše súkromie, preto spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich slu­ žieb pre Vás. Podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.turancar.sk alebo v každej našej pobočke a na predajných miestach.

UPOZORNENIE Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch, uvedené v prílohe zmluvy. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami. Okrem informácií v katalógu Vám ďalšie dôležité informácie poskytneme písomne najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd prostredníctvom „Informácií pre účastníkov zájazdu“, ktoré sú považované za súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú Vám Všeobecné informácie a Všeobecné a záručné podmienky účasti na zájazdoch známe a súhlasíte s nimi. Údaje uvedené v katalógu sú na základe informácií dostupných a platných v čase spraco ­ vania katalógu. V období medzi vydaním katalógu a uskutočnením zájazdu mohli nastať nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK TURANCAR si pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Všetky dokumenty, zmeny, aktualizácie a nové ponuky, kto ­ ré sme pre Vás pripravili po uzávierke katalógu, nájdete na našej internetovej stránke www.turancar.sk. Budeme radi, keď rozšírite rady našich fanúšikov