02/33872835

kontakty, pobočky Pon-Pia 9:00-17:00

Všeobecné informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DOPRAVA

Kategorizácia dopravných prostriedkov:   

- klimatizovaný autokar (v katalógu oznacený ako KLIM BUS ) ­ autobus s klimati-záciou, sklá alebo záclonky, audio/video, sedacky vysúvatené do ulicky, individuálne osvetlenie, ponuka chladených nápojov.   

- luxusný autokar (v katalógu oznacený ako LUX BUS) ­ autobus s klimatizáciou so zvýseným úlozným priestorom, tónované sklá alebo záclonky, audio/video, sedacky vy-súvatené do ulicky, individuálne osvetlenie, WC, ponuka teplých a chladených nápojov.

Do kategórie luxusný autokar patria i nízkokapacitné autobusy (kapacita menej ako  40 miest), v ktorých nie je k dispozícii toaleta. Nízkokapacitné autobusy sú zaraované  na prepravu v prípadoch, ak nie je prihlásený dostatocný pocet úcastníkov, resp. ak si  to vyzadujú prevádzkové podmienky. Kategória autokaru je pre jednotlivé zájazdy uvede-ná pri cenovej tabuke. Pocas autobusovej dopravy platí prepravný poriadok príslusnejdopravnej spolocnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa prepravca podriauje.

NÁSTUPNÉ MIESTA A MIESTENKY

K jednotlivým prepravám sú organizované zvozy a rozvozy klientov. Nástupné miesta sú uvedené pri kazdej cenovej tabuke. Typ dopravného prostriedku pre zvoz/rozvoz a jeho uskutocnenie závisí od záujmu klientov a ich poctu na jednotlivých nástupných miestach. Nástupné miesta budú obsluhované pri minimálnom pocte 15 úcastníkov v danom ná-stupnom mieste. V prípade, ze daný pocet nebude dodrzaný, má cestovná kancelária prá-vo zmeni, resp. zrusi miesto nástupu, a to i v krátkej dobe pred odchodom zájazdu. Zrusenie zvozu/rozvozu (nie je povazované za podstatnú podmienku zmluvy) neopráv-uje objednávatea k zruseniu zájazdu bez stornopoplatkov a ani mu nezakladá nárok na úhradu nákladov cestovného do a z miesta nástupu na zájazd. Zaplatená cena za zvoz bude objednávateovi bezodkladne vrátená. Za príplatok 8 EUR si môzete rezervova kon-krétne miesto v autobuse. Túto sluzbu je mozné objedna najneskôr 7 dní pred zaciatkom zájazdu. Císlovanie sedadiel je rozdielne poda typu a vekosti autobusu, preto sa císlo svojho sedadla dozvie cestujúci pri nástupe do autobusu. Kazdé vozidlo má urcitý batozi-nový priestor, preto batozinový limit na osobu je maximálne 15 kg na osobu. Kategóriu ur-ceného dopravného prostriedku a miestenku garantujeme z posledného nástupného miesta na Slovensku. V prípade, ze je z nevyhnutných dôvodov zmenený vekostný typ autobusu, povazuje sa za dodrzanie zakúpenej miestenky aj porovnatené miesto v zme-nenom type autobusu (napr. vpredu, v strede, vavo a pod.). Pre pohodlnejsie cestovanie autobusom je mozné si za príplatok objedna aj dvojsedadlo pre jednu cestujúcu osobu (v obmedzenom pocte).

LETECKÁ DOPRAVA

Leteckú dopravu zabezpecujú renomovaní domáci a zahranicní prepravcovia prostredníc-tvom charterových letov modernými lietadlami. Kvalita vsetkých nasich charterových le-tov zodpovedá ekonomickej triede. Pocas leteckej dopravy platí prepravný poriadok prís-lusnej leteckej spolocnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriauje. Môze nasta skutocnos, ze dôjde k zmene letiska, odletových ca-sov alebo dlhsiemu meskaniu lietadla. Tieto zmeny sú spôsobené preplnenosou vzdus-ných koridorov, vplyvom zlých poveternostných, resp. technických podmienok a sú reali-zované v rámci zabezpecenia maximálnej bezpecnosti pasazierov. O prípadných zmenách sa budeme snazi Vás bezodkladne informova. 

SERVISNÉ POPLATKY V LETECKEJ DOPRAVE

Letiskové poplatky sú nevyhnutnou súcasou leteckej dopravy. K nim si rôzne letecké spolocnosti úctujú rôzne alsie poplatky ako napr. bezpecnostné, emisné alebo palivové príplatky. Vsetky tieto poplatky, vrátane transferu a servisného poplatku CK, uvádzame v jednom servisnom poplatku. Pri kalkulácii cien zájazdov s leteckou dopravou sa vychádzalo z ceny 500,- USD/tona leteckého benzínu. Výska palivového príplatku bude opätovne posúdená k 1.5.2018 a pri zvýsení môze by v zmysle zákona spätne doúctovaná aj klientom, ktorí si zájazd uz zakúpili. Pre následný výpocet prípadného palivového príplatku sa za základ povazuje cena poda Barges FOB Rotterdam High.

V prípade zmeny cien leteckého benzínu sme v zmysle zákona oprávnení cenu zájazdu  zmeni. Zmena ceny sa bude odvíja nasledujúcim spôsobom:

-  pri cene leteckého benzínu od 350 do 450 USD/tona vrátime klientom 20 EUR

-  pri cene leteckého benzínu od 451 do 550 USD/tona nebude úctovaný ziaden doplatok

-  pri cene leteckého benzínu od 551 do 650 USD/tona bude úctovaný doplatok do max. výs-ky 20 EUR

-  pri cene paliva od 651 USD/tona bude za kazdých 100 USD/tona úctovaný poplatok  vo výske 15,- EUR.

UBYTOVANIE

Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdickami, prípadne písmenami  je hodnotením miestnych úradov a nezhoduje sa s oficiálnym hodnotením ubytovacích za-riadení na Slovensku. Z tohto dôvodu oznacenie kategórie ubytovania v nasom katalógu sl-nieckami vyjadruje nase vlastné subjektívne hodnotenie, ktoré vychádza z nasich skúsenos-tí ako aj z hodnotenia klientov a nemusí zodpoveda oficiálnemu oznaceniu v danej krajine. Vo väcsine prípadov sa toto hodnotenie zhoduje s oficiálnym hodnotením. V prípadoch, ke sa oficiálne hodnotenie nezhoduje s nasím hodnotením, je to uvedené v popise ubytovacej kapacity. Kategorizácia apartmánových domov je v jednotlivých krajinách upravená tak od-lisne, ze v nasom katalógu vyjadrujeme iba nase hodnotenie. Niektoré z hotelov ponúkajú ubytovanie aj v ,,depandance" - budovách v rámci hotelového areálu, kde sú umiestnené iba hotelové izby. Klienti tu ubytovaní majú k dispozícii vsetky hotelové strediská a sluzby, poskytované hotelom. Ubytovanie v tejto casti hotela je vzdy uvedené v popise hotela.V popise niektorých ubytovacích zariadení je uvedené, ze izby sú orientované na morskú stranu. Neznamená to automaticky, ze izby majú výhad na more. Výhad na more môze by z týchto izieb ciastocne alebo aj úplne zakrytý zeleou alebo inou prekázkou. Poda medzi-národných zvyklostí ubytovanie v de príchodu je obvykle mozné po 14-tej hodine. V de odchodu musí klient opusti svoju izbu vo väcsine prípadov do 10 hod. Tieto casy sú vsak len orientacné. Môzu sa prispôsobi podmienkam striedania skupín v závislosti na type ubyto-vacieho zariadenia. Príchod do miesta pobytu v skorých ranných hodinách alebo odchod v neskorých vecerných hodinách neoprávujú k vyuzívaniu izieb nad stanovený obvyklý cas a CK TURANCAR nemôze garantova nadväznos ubytovania na príchod alebo odchod klien-ta zo strediska. Kazdé zariadenie má niekoko typov izieb, ktoré sa môzu odlisova vekosou a vybavením. Keze obmedzený priestor v katalógu neumozuje znázorni vsetky typy izieb, viac fotografií nájdete v galérii na www.turancar.sk. Samotné prideovanie izieb v ho-teli je v kompetencii hotela, CK TURANCAR nezodpovedá a ani nemôze ovplyvni pridelenie konkrétnej izby v hoteli alebo ubytovacom zariadení. Poziadavkám klientov sa hotel snazí vyhovie poda moznosti a disponibilnej kapacity. Rovnako prístelky v izbách môzu ma rôznu formu, závisí to od vekosti izby a moznosti hotela, CK nemôze garantova prístelku vo forme pevného lôzka. Prístelkou môze by i pohovka, rozkladací gauc, poschodová pos-te, vysúvacie alebo rozahovacie lôzko a podobne. Znízený komfort prístelky zodpovedá aj jej nizsej cene oproti pevnému plnohodnotnému lôzku. Väcsina ubytovacích zariadení v na-som katalógu sa nachádza priamo v centre turistického strediska, resp. v blízkosti pláze. Tieto miesta sa vyznacujú zivým turistickým ruchom, je preto potrebné pocíta s hlucnejsím prostredím aj v neskorsích vecerných hodinách. CK TURANCAR nemôze ovplyvni ani sta-vebnú cinnos v blízkosti ubytovacieho zariadenia a vzhad a úpravu pozemkov susediacich s daným zariadením. Neovplyvnitenou skutocnosou, s ktorou sa môzete stretnú, je aj ná-hla zmena poveternostných podmienok (búrky, zivelné pohromy), ktoré krátkodobo ovplyvujú kvalitu sluzieb a zivotného prostredia v letovisku, výskyt hmyzu a drobných zi-vocíchov. Podrobnejsie informácie sú uvedené v  ,,Informáciách pre úcastníkov zájazdu", ktoré dostanete najneskôr 7 dní pred zaciatkom Vasej dovolenky.

STRAVOVANIE

Stravovanie v jednotlivých krajinách je výrazne ovplyvnené miestnymi zvyklosami. Kazdá národná kuchya vsak ponúka speciality, na ktorých si môzu pochutna aj najväcsí labuzní-ci. V prípade specifických nárokov na stravu je nevyhnutné informova sa o moznostiach jej zabezpecenia pred rezervovaním zájazdu. Pokia nie je uvedené inak, nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene zájazdu. V nasom katalógu nájdete pomenovanie rôznych foriem podáva-nia stravy. Rozsah a kvalita stravovania závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho za-riadenia, pricom v zariadeniach nizsej triedy je nutné pocíta s mensím výberom. Mnozstvo, sortiment a cas podávania stravy a nápojov je plne v kompetencii hotela. Stravovanie for-mou bufetových stolov alebo bufetu znamená voný samoobsluzný výber jedál. Pod poj-mom ,,kontinentálne raajky" rozumieme teplý nápoj, pecivo alebo chlieb, maslo, dzem. Pod pojmom ,,rozsírené kontinentálne raajky" rozumieme kontinentálne raajky rozsírené o jeden alsí druh jedla, ako napr. saláma, sunka, syr alebo vajícka. Kontinentálne aj rozsíre-né kontinentálne raajky mozu by servírované aj formou bufetu. All inclusive znamená plnú penziu ­ raajky , obed, vecera ­ a spravidla casovo obmedzenú konzumáciu nealko-holických a miestnych alkoholických nápojov, doplnenú niekedy ponukou rôznych obcer-stvení studenej kuchyne pocas da. Presný popis sluzieb v rámci all inclusive je uvedený pri kazdom hoteli, ktorý ho poskytuje. V posledný plánovaný de cerpania sluzieb je v zmysle hotelových predpisov mozné cerpa sluzby all inclusive väcsinou len do 12 hod. 

PLÁZE

Pláze pred hotelovými zariadeniami sú takmer vsade vo verejnom vlastníctve a ich cistenie je v kompetencii miestnych obcí. Sú prístupné aj miestnemu obyvatestvu, ktorého správa-nie a zvyky sa môzu odlisova od zvyklostí v nasej krajine. Taktiez nie je vylúcené,  ze zmena poveternostných podmienok docasne obmedzí pobyt na plázi ­ náplavy rias, vodných tráv a pod. Tieto skutocnosti sú zo strany CK TURANCAR neovplyvnitené.  Denné teploty vzduchu a priemerné teploty mora uvedené pri opise jednotlivých krajín  sú iba orientacné.

SLUZBY DELEGÁTOV A SPRIEVODCOV

Vo väcsine pobytových stredísk zabezpecuje nasa cestovná kancelária sluzby delegáta alebo asistencnú sluzbu. Môze to by delegát nasej CK TURANCAR s platným osvedcením alebo zástupca nasej zahranicnej partnerskej cestovnej kancelárie hovoriaci slovensky alebo ces-ky. Informáciu o mene a kontakte na delegáta dostanete v ,,Informáciach pre úcastníkov zá-jazdu" pred nástupom na zájazd. Delegát je obvykle k dispozícii klientom okrem úvodného  stretnutia niekokokrát do týzda vo vymedzených hodinách. Niektorí delegáti majú by najmä pocas vymedzených hodín. Vsetky dôlezité informácie o delegátovi ako aj o zmenách v casoch odchodu autobusu alebo odletu lietadla sú vypísané na informacnej tabuli alebo v informacnej knihe, preto Vás prosíme o ich sledovanie. V rámci technických mozností je delegát zastihnutený nepretrzite. Asistencná sluzba je poskytovaná delegát-mi v danej lokalite (nie priamo v stredisku), k dispozícii sú klientovi  telefonicky v urcených hodinách v slovenskom alebo ceskom jazyku. Pri poznávacích zájazdoch je pocas celej doby zájazdu k dispozícii sprievodca nasej cestovnej kancelárie s platným osvedcením. V niektorých svetových metropolách a významných historických pamiatkach je sprevá-dzanie upravené miestnou právnou úpravou, ktorá povouje sprevádzanie iba osobám so speciálnou licenciou. Sluzby týchto sprievodcov v niektorom zo svetových jazykov si môze kazdý úcastník zájazdu objedna priamo na mieste individuálne. Sprievodca CK nemôze v týchto prípadoch podáva výklad priamo v navstívenom objekte pre celú skupinu. V prípade, ze po zaciatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôze ovplyvni,  môze sprievodca CK upravi poradie navstívených miest pri poznávacích zájaz-doch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom programe, so zreteom na pohodlie a bezpec-nos vsetkých úcastníkov zájazdu.

KULTÚRA, SPORT, ZÁBAVA A VÝLETY

Dovolenka v nami vybraných strediskách nemusí by iba leosením na plázi. Delegáti na-sej cestovnej kancelárie Vám radi odporucia kultúrne a zábavné podujatia, konané pocas letných mesiacov. Fakultatívne výlety sú tiez vhodným príjemným spestrením Vásho vo-ného casu a umoznia Vám lepsie spozna navstívenú krajinu. Môzete si ich zakúpi priamo na pobytovom mieste u násho partnera prostredníctvom delegáta cestovnej kancelárie. Podrobný popis výletov s casom konania a cenami nájdete obvykle v tzv. INFORMACNEJ KNIHE, ktorá je oznacená logom CK TURANCAR a nachádza sa vo vstupnej hale hotela alebo penziónu spolocne s informacnou tabuou. Výlety sú organizované a predávané priamo zahranicným partnerom, preto nasa cestovná kancelária nenesie zodpovednos za prípadné chyby a nedostatky. V prípade akejkovek nespokojnosti s organizáciou, resp. priebehom výletu zakúpeného u násho delegáta, je potrebné reklamáciu riesi priamo na mieste s organizátorom výletu.

POISTENIE

Zájazdy CK TURANCAR sú v zmysle zákona c.281/2001 Z. z. poistené pre prípad insolventnosti v Európskej  cestovnej poisovni a.s. a to az do sumy 2.000.000,- EUR. Potvrdenie o poistení dostane kazdý klient pri kúpe zájazdu. Toto zákonné poistenie je zárukou istoty a bezpecnosti Vami vynalozených financných prostriedkov na dovolenku.

Zárove Vám za príplatok ku kazdému zájazdu odporúcame zabezpeci si u nás cestovné poistenie Európskej cestovnej poisovne v  rozsahu:  

*poistenie liecebných nákladov v zahranicí ­- prevoz do najblizsej nemocnice, ambu-lantné osetrenie, zubné osetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, prevoz do vlasti, návsteva chorého pri pobyte v nemocnici pri poistení PLUS, návrat spolupoistenej oso-by do vlasti, doprava detí do vlasti, repatriácia v prípade smrti 

* poistenie zodpovednosti za skodu na zdraví a majetku 

* poistenie úrazu  

* poistenie batoziny ­ náhrada pri poskodení alebo strate batoziny, náhrada cenných vecí, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batoziny, pomoc pri znovuzískaní cestov-ných dokladov, pri poistení PLUS aj okamzitá pomoc a preddavok pri krádezi alebo strate platobných prostriedkov 

* poistenie storna zájazdu (pri poistení PLUS bez spoluúcasti) 

* poistenie zmeskania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti ­ zmeskanie dopravného prostriedku pri odchode, oneskorený príchod na domácu sta-nicu/letisko 

* poistenie pre prípad prerusenia cesty 

* poistenie pátrania a záchrany 

* asistencné sluzby ­- pomoc pri zadrzaní políciou, pomoc pri zabezpecení právnej po-moci, preddavok pre advokáta

Tento rozsah poistenia je vzhadom na cenu vemi výhodný, jeho rozsah je podstatne väc-sí, ako obvykle ponúkané poistenia zahranicných ciest. Zvlás dôlezité je napr. poistenie stornopoplatku, zodpovednosti za skodu a asistencné sluzby. Preto Vám zakúpenie tohto balíka poistenia doporucujeme aj v prípade, ze máte poistenie liecebných nákladov ako súcas zivotnej poistky alebo platobnej karty. Príplatok za cestovné poistenie KOMFORT je vo výske 2,70 EUR za osobu a de alebo za poistenie PLUS 3,30 EUR za osobu a de  a v popise k cenovej tabuke ho uvádzame ako príplatok za komplexné cestovné poistenie. Samozrejme, máte moznos zakúpi si  cestovné poistenie priamo v niektorej z poisovní alebo u niektorého zo sprostredkovateov poistenia. V záujme bezproblémového riesenia poistných udalostí Vám vsak opätovne odporúcame nase poistenie prostredníctvom  poisovne Európska cestovná poisova.

Zárove ponúkame za prijatenú cenu moznos pripoistenia:

-   opustenej domácnosti, ktoré kryje: povodne a záplavy, vandalizmus a vandalizmus po vlámaní, skody po zadymení, skratoch, rozbití skla, údere blesku, výpadku elektrickej energie, odstránenie prícin a následkov havarijného stavu a poruchy, odomknutie za-buchnutých dverí.

-   asistencných sluzieb k motorovému vozidlu, ktoré poskytuje asistencné sluzby ako vy-hadanie servisu a konzultácia, technická podpora a oprava na mieste, odah a úschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla.

UPOZORNENIE

Podmienkou úcasti na zájazde je uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu. Súcasou tejto zmluvy sú Vseobecné zmluvné podmienky úcasti na zájazdoch, uvedené v prílohe zmluvy. Dobrá informovanos o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných sluzieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so vsetkými informáciami a zmluvnými podmienkami. Okrem informácií v katalógu Vám alsie dôlezité informácie poskytneme písomne najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd prostredníctvom ,,Informácií pre úcastníkov zájazdu", ktoré sú povazované za súcas Zmluvy o obstaraní zájazdu. Podpisom zmluvy potvrdzujete, ze sú Vám Vseobecné informácie a Vseobecné a zárucné podmienky úcasti na zájazdoch známe a súhlasíte s nimi.Údaje uvedené v katalógu sú na základe informácií dostupných a platných v case spraco-vania katalógu. V období medzi vydaním katalógu a uskutocnením zájazdu mohli nasta nové skutocnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK TURANCAR si pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Vsetky dokumenty, zmeny, aktualizácie a nové ponuky, kto-ré sme pre Vás pripravili po uzávierke katalógu, nájdete na nasej internetovej stránke. 

 

 

14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 35%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 27%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 40%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 27%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 25%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 27%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 27%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 35%
14.12.2018 10:22 | Zľavy až do 27%
všetky Last Minute správy >>