02/33872835

kontakty Pon-Pia 9:00-17:00

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Spracovanie osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde.
 
CK týmto osobám uvedeným na zmluve o obstaraní zájazdu (ďalej aj „dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) oznamuje, že v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj Zákon) spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu a zmluvných povinností vyplývajúcich ich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je CK povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o obstaraní zájazdu.
 
CK spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (miesto a dátum vydania, dátum platnosti), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia).
 
Osobné údaje uchováva CK na dobu neurčitú za účelom archivácie, marketingu (zasielania ponukových katalógov na novú sezónu), za účelom vedenia vlastnej evidencie.
 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, CK ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,) alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.) zákona č 18/2018 Z.z. vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. CK nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8. zákona č 18/2018 z.z.
 
CK týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje prenáša do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj prepravcom zabezpečujúcim prepravu do a z cieľovej destinácie). Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a CK a na vykonanie predzmluvných opatrení.
 
Práva osôb zúčastnených na zájazde v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.
 
Každá dotknutá osoba má právo získať od CK potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak CK takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od CK opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.); zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne CK dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Dotknutá osoba má právo byť informovaná CK o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. CK je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže CK účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. CK je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. CK je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak sú zároveň splnené podmienky na takýto výmaz podľa ust. § 23 ods. 2 a 4 zákona č 18/2018 Z.z..
Dotknutá osoba má právo na to, aby CK obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho CK overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) CK už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, zákona č 18/2018 Z.z. a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane CK prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku okrem uchovávania môže osobné údaje CK spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí je CK povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla CK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (CK), ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona č 18/2018 Z.z. a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatní ak
a) je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a CK,
b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
CK je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných CK na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.
Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku nie je CK povinná vykonať ak,
a) CK prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
b) CK prijala následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; CK je povinná informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak takýto súhlas poskytla), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
V prípadoch ak zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorila v mene ostatných cestujúcich iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca, poverená osoba a pod.) CK je povinná dotknutej osobe poskytnúť informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Ck je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodov 1. až 10. predchádzajúcich odsekoch do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže CK v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. CK je povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, CK poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.
 
Identifikačné údaje CK ako prevádzkovateľa informačného systému osobných údajov
 
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
IČO: 31 371 981
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3276/B
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby
 
V zmysle zákona pre CK nie je povinnosť ju mať určenú.
 
Príjemcom Vašich osobných údajov je
 
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Letecká prepravná spoločnosť, Zahraničný obchodný partner v mieste Vášho pobytu v zahraničí.
 
Bulharsko, Elenite, Zornitza Sands
Bulharsko, Nesebar, MPM Arsena Beach Hotel
Bulharsko, Nesebar, Sol Nessebar Bay & Mare Resort
Bulharsko, Nesebar, Sol Nessebar Palace
Bulharsko, Obzor, Obzor Beach Resort
Bulharsko, Obzor, Sunrise All Suites Resort
Bulharsko, Obzor, Sunrise Blue Magic Resort
Bulharsko, Slnečné pobrežie, DIT Evrika Beach Clubhotel
Bulharsko, Slnečné pobrežie, Helena Park
Bulharsko, Slnečné pobrežie, Helena Sands
Bulharsko, Sveti Vlas, Premier Fort Beach
Gambia, Banjul, African Princess Beach Hotel
Gambia, Banjul, Coco Ocean Resort & SPA
Gambia, Banjul, Kairaba Beach Hotel
Gambia, Banjul, Labranda Coral Beach
Gambia, Banjul, Sunprime Tamala Beach
Gambia, Banjul, Sunset Beach Hotel
Grécko, Chalkidiki, Athos Palace
Grécko, Chalkidiki, Ikos Oceania
Grécko, Chalkidiki, Ikos Olivia
Grécko, Chalkidiki, Margo Bay & ClubTurquoise
Grécko, Chalkidiki, Simantro Beach
Grécko, Chalkidiki, Theophano Imperial Palace
Grécko, Kos, Atlantica Marmari Palace
Grécko, Kos, Blue Domes Resort & Spa
Grécko, Kos, Kos Imperial Thalasso
Grécko, Kos, Royal Park
Grécko, Kréta, Amirandes Exclusive Resort
Grécko, Kréta, Bella Beach Hotel
Grécko, Kréta, Capsis Elite Resort
Grécko, Kréta, Caramel Boutique Resort
Grécko, Kréta, Creta Palace Luxury Resort
Grécko, Kréta, Eri Beach & Village Hotel
Grécko, Kréta, Europa Beach Hotel
Grécko, Kréta, I Resort Beach & SPA
Grécko, Kréta, Kalia Beach Hotel
Grécko, Kréta, Knossos Royal Beach Resort
Grécko, Kréta, Malia Bay Beach Hotel & Bungalows
Grécko, Kréta, Marine Palace & Aqua Park
Grécko, Kréta, Meli Palace
Grécko, Kréta, Mitsis Laguna Resort & Spa
Grécko, Kréta, Royal Mare Luxury & Thalasso
Grécko, Kréta, Sirens Beach Hotel & Village
Grécko, Kréta, St.Constantin
Grécko, Kréta, Star Beach Village & Water Park
Grécko, Kréta, White Palace Luxury Resort
Grécko, Peloponéz, Casa Marron
Grécko, Peloponéz, Kalogria Beach Hotel
Grécko, Peloponéz, Mandola Rosa
Grécko, Peloponéz, Olympia Oasis & Aqua Park
Grécko, Peloponéz, Olympia Riviera & Aqua Park
Grécko, Peloponéz, Olympian Village
Grécko, Peloponéz, Pavlina Beach Hotel
Grécko, Rodos, Apollo Beach
Grécko, Rodos, Atlantica Amilia Mare
Grécko, Rodos, Atlantica Paradise Village
Grécko, Rodos, Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas
Grécko, Rodos, Eden Roc Resort Hotel & Bungalows
Grécko, Rodos, Evita Bay
Grécko, Rodos, Evita Mare
Grécko, Rodos, Grecotel Lux Me Rhodos
Grécko, Rodos, Mayia Exclusive Resort & SPA
Grécko, Rodos, Rodos Palladium
Grécko, Rodos, Romanza Mare I.
Grécko, Rodos, Romanza Mare II.
Grécko, Rodos, Štúdiá Stavros Melathron
Grécko, Zakynthos, Mediterranean Beach Hotel
Grécko, Zakynthos, Plaza Bay Hotel
Grécko, Zakynthos, Poseidon Beach Hotel
Grécko, Zakynthos, White Olive Elite Hotel
Jordánsko, Aqaba, Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort
Jordánsko, Aqaba, Intercontinental Aqaba
Jordánsko, Aqaba, Kempinski Hotel Aqaba
Jordánsko, Aqaba, Mövenpick Resort & SPA Tala Bay
Jordánsko, Aqaba, Tala Bay Resort
Južný Cyprus, Protaras, Anastasia Beach Hotel
Južný Cyprus, Protaras, Iliada Beach Hotel
Južný Cyprus, Protaras, Odessa Beach Hotel
Južný Cyprus, Protaras, Silver Sands Hotel
Južný Cyprus, Protaras, Sunrise Beach Hotel
Južný Cyprus, Protaras, Sunrise Pearl Hotel & SPA
Južný Cyprus, Protaras, Vrissiana Beach Hotel
Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Karamboa
Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Palace Boa Vista
Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Touareg
Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Touareg – Adults Only
Kapverdské ostrovy, Sal, Riu Funana
Kapverdské ostrovy, Sal, Riu Palace Cabo Verde
Omán, Salalah, Al Baleed Resort Salalah by Anantara
Omán, Salalah, Fanar Hotel & Residences
Omán, Salalah, Hilton Salalah Resort
Omán, Salalah, Kairaba Mirbat Resort
Omán, Salalah, Salalah Rotana Resort
Severný Cyprus, Alsancak, Merit Crystal Cove Hotel
Severný Cyprus, Bafra, Concorde Luxury Resort & Casino
Severný Cyprus, Bafra, Noah´s Ark Deluxe Hotel & Spa
Severný Cyprus, Girne, Cratos Premium Hotel
Severný Cyprus, Girne, Lord´s Palace Hotel & SPA & Casino
Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Emirates Palace Hotel
Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Hilton Abu Dhabi
Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas
Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Rixos Saadiyat Island Abu Dhabi
Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Saadiyat Rotana Resort & Villas
Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, The Ritz-Carlton Abu Dhabi Grand Canal
Spojené arabské emiráty, Dubaj, Amwaj Rotana Jumeirah Beach
Spojené arabské emiráty, Dubaj, DoubleTree by Hilton Dubai Business Bay
Spojené arabské emiráty, Dubaj, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites
Spojené arabské emiráty, Fujairah, Fujairah Rotana Resort & SPA
Spojené arabské emiráty, Fujairah, The Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort
Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, DoubleTree by Hilton Resort & SPA Marjan Island
Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, DoubleTree by Hilton Resort & SPA Marjan Island – Fit pobyt
Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort
Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, Hilton Resort & SPA Ras al Khaimah
Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, Rixos Bab al Bahr
Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, The Cove Rotana Resort
Španielsko, Costa de Almería, Best Roquetas
Španielsko, Costa de Almería, Diverhotel Nautilus Roquetas
Španielsko, Costa de Almería, Mojacar Playa Aquapark
Španielsko, Costa de Almería, Playa Capricho
Španielsko, Costa de Almería, Playa Linda Aquapark & SPA Hotel
Španielsko, Costa de Almería, Playa Sol Aquapark & SPA Hotel
Španielsko, Costa de Almería, Protur Roquetas Hotel & SPA
Španielsko, Costa de Almería, Vera Playa Club Hotel
Španielsko, Costa del Sol, Best Benalmadena
Španielsko, Costa del Sol, Diverhotel Dino Marbella
Španielsko, Costa del Sol, Ikos Andalusia
Španielsko, Costa del Sol, Marbella Playa
Španielsko, Costa del Sol, Melia Marbella Banús
Španielsko, Costa del Sol, Palladium Hotel Costa del Sol
Španielsko, Costa del Sol, Senator Banús SPA Hotel
Španielsko, Costa del Sol, Smy Costa del Sol
Španielsko, Malorka, Anba Romani
Španielsko, Malorka, Hipotels Gran Playa de Palma
Španielsko, Malorka, Hipotels Playa de Palma Palace
Španielsko, Malorka, HM Gran Fiesta
Španielsko, Malorka, Occidental Playa de Palma
Španielsko, Malorka, Sunna Park
Taliansko, Sardínia, Hotel Gabbiano Azzuro
Taliansko, Sardínia, Santo Stefano Resort
Taliansko, Sicília, Capo Skino Park Hotel
Taliansko, Sicília, Serenusa Village
Taliansko, Sicília, Unahotels Hotel Capotaormina
Taliansko, Sicília, Unahotels Hotel Naxos Beach
Turecko, Antalya, Adalya Art Side
Turecko, Antalya, Adalya Ocean Deluxe
Turecko, Antalya, Adalya Resort & SPA
Turecko, Antalya, Alva Donna Beach Resort Comfort
Turecko, Antalya, Arum Barut Collection
Turecko, Antalya, Baia Lara
Turecko, Antalya, Barut B Suites
Turecko, Antalya, Barut Hemera
Turecko, Antalya, Cornelia De Luxe Resort
Turecko, Antalya, Cornelia Diamond Golf Resort & SPA
Turecko, Antalya, Delphin Imperial Lara
Turecko, Antalya, Ela Quality Resort
Turecko, Antalya, Elita Beach Resort Hotel & SPA
Turecko, Antalya, Evren Beach Resort & SPA
Turecko, Antalya, Gloria Golf Resort
Turecko, Antalya, Gloria Serenity Resort
Turecko, Antalya, Gloria Verde Resort
Turecko, Antalya, Kirman Arycanda De Luxe
Turecko, Antalya, Kirman Belazur Resort & SPA
Turecko, Antalya, Kirman Leodikya High Class
Turecko, Antalya, Kirman Sidemarin Beach & SPA
Turecko, Antalya, Kumköy Beach Resort & SPA
Turecko, Antalya, Lara Barut Collection
Turecko, Antalya, Maritim Pine Beach Resort
Turecko, Antalya, Maxx Royal Belek Golf & SPA
Turecko, Antalya, Maxx Royal Kemer Resort
Turecko, Antalya, Q Premium Resort
Turecko, Antalya, Regnum Carya Golf & SPA Resort
Turecko, Antalya, Rixos Premium Belek
Turecko, Antalya, Royal Alhambra Palace
Turecko, Antalya, Royal Dragon
Turecko, Antalya, Royal Taj Mahal
Turecko, Antalya, Sea Planet Resort & SPA
Turecko, Antalya, Sea World Resort & SPA
Turecko, Antalya, Seaden Quality Resort & Spa
Turecko, Antalya, Seaden Valentine Resort & SPA
Turecko, Antalya, Sirius Deluxe
Turecko, Antalya, Susesi Luxury Resort
Turecko, Antalya, Titanic Beach Resort Hotel
Turecko, Antalya, Titanic Deluxe Belek
Turecko, Antalya, Trendy Aspendos Beach
Turecko, Antalya, Trendy Lara
Turecko, Antalya, Trendy Palm Beach
Turecko, Antalya, Trendy Side Beach
Turecko, Antalya, Trendy Verbena Beach
Turecko, Antalya, Tui Sensatori Resort Barut Sorgun
Turecko, Antalya, White City Resort Hotel
Turecko, Didim, Venosa Beach Resort & SPA
Turecko, Izmir, Amara Sealight Elite
Turecko, Izmir, Efes Royal Palace Resort & SPA
Turecko, Izmir, Korumar Ephesus Beach Resort & SPA
Turecko, Izmir, Palm Wings Beach Resort & SPA
Turecko, Izmir, Palm Wings Ephesus Beach Resort
Smartwings Slovakia, s.r.o.