02/33872835

kontakty, pobočky Nedeľa - 11:00-19:00

Certifikát - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK

11. Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy o zájazde ( ďalej len Zmluva ): • potvrdzuje, že mu bol odovzdaný a prevzal platný ponukový katalóg CK (prípadne i dodatočné písomné ponuky týkajúce sa špecifikácie poskytovaného zájazdu a služieb) a súčasne sa oboznámil s deklarovaným znením popisu zájazdu; rovnako potvrdzuje, že prevzal Doklad o dojednanom poistení pre prípad úpadku CK; • potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí bez výhrad so Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre účasť na zájazdoch CK a Dôležitými informáciami platnými pre zájazdy organizované CK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a sú uvedené v ponukovom katalógu CK, a to aj v mene všetkých spolucestujúcich osôb, ktoré ho splnomocnili k uzatvoreniu tejto Zmluvy; • berie na vedomie, že ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.“ • záväzne vyhlasuje a zodpovedá, že osobné údaje spolucestujúcich osôb, získal a poskytuje v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a disponuje ich preukázateľným súhlasom, udeleným v rozsahu a na účely tejto Zmluvy; • berie na vedomie, že ním poskytované osobné údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie resp.sprostredkovanie služieb CK, ktoré sú obsahom tohto zmluvného vzťahu; získanie a spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy a tieto môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom CK za účelom zabezpečo vania realizácie objednaných služieb a zároveň môžu byť poskytnuté v rámci cezhraničného toku do krajín destinácie alebo tranzitných krajín, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb; podmienky ochrany osobných údajov sú upravené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a na webstránke CK www.firotour.sk • súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných cestujúcim na oznámenú adresu elektronickej pošty. • Súčasťou Zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od cestovnej kancelárie FIRO-tour obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí Zmluvu o zájazde, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, Všeobecné zmluvné podmienky, Pokyny k zájazdu, ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a zmluvné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.firotour.sk.

08.02.2019 18:36 | Zľavy až do 10%
všetky Last Minute správy >>