02/33872835

všetky kontakty Pon-Pia 9:00-17:00

Úplné pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže platnej na území Slovenskej republiky

Úplné pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže platnej na území Slovenskej republiky

1. Usporiadateľ

Spotrebiteľskú súťaž organizuje spoločnosť Travel.Sk s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35877812. (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto trvania súťaže

Súťaž prebieha v období od 28.1.2016 do 31.1.2016 vrátane na území Slovenskej republiky.

3. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa v dňoch 28.-31.01.2016 prihlási na odber last-minute Newslettra na webovom sídle http://www.travel.sk alebo si odber Newslettra aktualizuje na webovom sídle http://www.travel.sk, ak už je na odber prihlásená.

4. Podmienky účasti v súťaži

Podmienkou účasti v súťaži je prihlásenie sa v termíne 28.-31.01.2016 vlastnou emailovou adresou na odber na odber last-minute Newslettra na webovom sídle http://www.travel.sk alebo si odber Newslettra aktualizuje na webovom sídle http://www.travel.sk, ak už je na odber prihlásená. Duplicitné registrácie, alebo registrácie, ktoré vykazujú podvodné duplicitné a viacnásobné registrácie tej istej osoby budú zo súťaže vylúčené.

5. Výhra

Počas celej doby trvania súťaže sa budú evidovať prihlásené alebo aktualizované emailové adresy v databáze Newslettera na webovom sídle http://www.travel.sk. 1.2. 2016 po uzavretí databázy bude náhodným generovaním vybraný jeden účastník, ktorý získa nárok na 300 EUR zľavu na vybraný zájazd zo stránky www.travel.sk alebo www.reisen.sk. Nárok - zľavu je možné uplatniť z ktoréhokoľvek vybraného zájazdu objednaného zo stránky www.travel.sk alebo www.reisen.sk. Cena zájazdu musí prevyšovať sumu 300 eur. Objednávka na zájazd musí byť vykonaná do 31.12.2016, inak toto právo na zľavu zaniká. Výherca zľavy obdrží do 5.2.2016 výherný email, ktorý bude obsahovať informáciu o výhre a jej uplatnení. Zľava poskytnutá ako výhra neovplyvňuje iné zľavy, ktoré sú ponúkané ku vybranému zájazdu.

6. Ďalšie podmienky

6.1 Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení, či už elektronickej alebo mobilnej siete, ktorá by spôsobila nedoručenie výherného emailu.

6.2 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov.

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa.

6.4 Účasťou v súťaži, konkrétne prihlásením emailovej adresy v databáze Newslettera na webovom sídle http://www.travel.sk, vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Účastník sa je povinný prihlásiť vlastnou emailovou adresou.

6.5 Zadaním svojej emailovej adresy do databázy Newslettera na webovom sídle http://www.travel.sk vyjadruje účastník súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to za účelom zaslania výhry. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je spoločnosť Travel.Sk s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35877812

6.6. Účastník súťaže zadaním svojej emailovej adresy do databázy Newslettera na webovom sídle http://www.travel.sk v prípade výhry súhlasí so zverejením svojho mena a priezviska ako aj mesta pobytu vo verejnom oznámení na stránkach www.travel.sk a na profile spoločnosti Travel.Sk s.r.o. na stránkach www.facebook.com

6.7 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.

6.8. Súťaž je spotrebiteľskou, propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

6.9. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníka súťaže, alebo neprevzatím výhry vyžrebovaným výhercom.

V Bratislave, dňa 27.1.2016.